​​​נסיעות מנהליות בתפקיד מוסדרות בנוהל האוניברסיטה 05-022 "נסיעות בתפקיד לחו"ל" 

הגדרת הנסיעות אינה כוללת נסיעות על חשבון קרן קשרי מדע המיועדות להשתתפות חברי הסגל האקדמי בכנסים והשתלמויות.

תהליך הטיפול לפני הנסיעה ואחריה​ זהים גם עבור נסיעות מנהלתיות בתפקיד​, למעט השינויים הבאים:

  1. בקשות לנסיעות לחו"ל בתפקיד נדונות בוועדה.

  2. תעריף הלינה יוגבל עד 220$. במדינות בהן מאפשרות תקנות מס הכנסה תוספת של 25% יוגדל תעריף הלינה עד 313$ .

  3. לרשימת מדינות אלה יתווספו היעדים ארה"ב-(ביעדים ניו יורק ווושינגטון).

  4. תעריף קצובת השהייה יעמוד על 88$ ליום. תעריף זה הינו אחיד לכלל המדינות בין נדרשה הוצאת הלינה ובין אם לאו .

  5. כללי מס הכנסה לגבי יציאות להשתלמות בחו"ל חלים גם על הנסיעות המנהלתיות.

  6. עם החזרה יש להגיש דו"ח ענייני למשאבי אנוש.