קטייהה תיישעתל הנכותה ימוחתב עוצקמ ישנאו בשחמה יעדמ ימוחתב םירקוח םירישכמ םיראתה תעברא
םילבקתמו ,עדימו הנכות תוכרעמ חותיפ לש תורשמל רתויב םישקובמ םיראתה ירגוב .תחרופה תילארשיה
.תוחמוצ פא טראטס תורבחב םגו ,לטניאו IBM ,טפוסורקימ ןוגכ תוליבומ תורבחב םג תושקובמ תורשמל
,םינותנ תסדנה ,בשחמה יעדמ ,הנכות תסדנה ןיב לדבהה המ
?עדימ תוכרעמ תסדנהו
בשחמה יעדמ
םושייו ןונכת לע שגד םע הנכות ישנאו םירקוח הרישכמ בשחמה יעדמב תיתנש תלתה תינכותה
,בושיח תונוכמל םייטרואת םילדוממ לחה ,בשחמה יעדמ תודוסי לכ תא תרקוס תינכותה .םימתירוגלא
םיבשחמ לש םתלועפ ןפוא ,בשחמ תוכרעמ תנבה לש םיידוסי םיביכרמ ,בחרנ ימתירוגלא עקר ךרד
הנבהה תא םג םיטנדוטסל הקינעמ תינכותה .םושיי ימוחת ללשו ,הלעפה תוכרעמ שומימו םיינרדומ
תנמ לע ,היישעתב םישרדנה םיישעמה םילכה זגרא תא םגו םייטרואתה תודוסיה תא םג ,תטשפומה
קטייהה קוש רובע םא ןיב ,ורחבי וב הנכות םוחת לכב יאמצע ןפואב רתוי רחואמ עצקמתהל ולכויש
.ימדקא רקח מ רובע םא ןיבו ימנידה
,הקיטמרופניאויב ןוגכ תויוחמתה רפסמ ןיב הריחב םידומילה תינכות תרשפאמ ,יללכה לולסמל ףסונב
ראותה ךלהמב םיבר הריחב יסרוק בלשל תושימגה .דועו ,הידמיטלומו בשחמ יקחשמ ,םינותנה יעדמ
ךכב םיניינועמה םידימלתל .םימוחת ןווגמב תישעמו תיטרואת תועצקמתה םידימלתל תרשפאמ
)הרבחה וא חורה ,עבטה יעדמב טרפבו( םירחא הקלחמו םוחת לכ טעמכ םע םיבוליש ראותה רשפאמ
.ןיינעה פ"ע תימוחת־ברו תימוחתניב הרשכהב תוכזל תנמ לע
הנכות תסדנה
.עדימו הנכות תוכרעמ תסדנהו בשחמה יעדמל תפתושמ תינכות איה הנכות תסדנהל תינכותה
תושירדה ףוסיא בלשמ לחה ,תובכרומ הנכות תוכרעמ חותיפ םוחתב םינעוצקמ הרישכמ תינכתה
לש הבילה יסרוק בור תא תללוכ תינכותה .תוקידבה בלשב הלכו תכרעמה םושיי ךרד ןונכתהו
ןונכתו תרדגהב םיקסועה םיידוחיי םיסרוק לש הרוש ףסונבו ,עדימ תוכרעמ תסדנהו בשחמה יעדמ
םיטנדוטסה ,וז תרגסמב .רדוסמו הנבומ תונכתבו ,תולודג הנכות תוכרעמ לש הנוכנ היינבב ,תכרעמה
.ושיגה םתוא םירצותה לע בושמלו ,תודומצ הכרדהלו הכינחל םיכוז
םידומילה תינכותל רבעמ םיבר םימדקתמ םיאשונ ליכהל תינכותל תרשפאמ ראותב תפסונה הנשה
םג םינוש םיאשונ ןווגמב הריחב יסרוק לש בר רשועל םיפשחנ הנכות תסדנה ידימלת .תיסיסבה
.ףקיה בחר יסדנה טקיורפ לש עוציבב םיסנתמ רקיעבו עדימ תוכרעמ תסדנהב םגו בשחמה יעדמב
.תוקלחמה יתשב ינשה ראותה תרגסמב ימדקא רקחמ עוציבב ךישמהל םילוכי תינכותב םיטנדוטסה
עדימ תוכרעמ תסדנה
ןבא ןהש ,תולודג עדימ תוכרעמ תיינבב םיקסועה םיסדנהמ הרישכמ עדימ תוכרעמ תסדנהל תינכותה
הקינעמ תינכותה .האלה ןכו ,םייתלשממ םינוגרא ,םילעפמ ,םיקנב ןוגכ ,לודג ןוגרא לכ לש סיסבה
ןוגכ ,עדימה חותינו תקוזחת םוחתב םינכת לע שגד המש ךא ,הנכות תסדנהבו בשחמה יעדמב תודוסי
.הנוכמ תדימלו עדימ תיירכ ,תיתוכאלמ הניב ,עדימ רוזחאו שופיח ,םינותנ יסיסב
רומשל שיש םינותנה יוהיז לע שגדב ,עדימ תכרעמ לש תושירדה תרדגהב םיחמתמ תינכותה ירגוב
תיינבב ,םינותנ ידסמ ןוגכ םילכ ידי לע עדימה תכרעמ שומימב ,םהלש ןוגראהו ףוסיאה ןפואו
םיבושח םיאשונבו ,ןוגראה רובע יתועמשמ עדי ונממ קיפהל תנמ לע עדימה חותינל םימתירוגלא
תיירכ ןוגכ ,דומיל תומגמ רפסמ ןיב הריחב תרשפאמ םידומילה תינכות .עדימה תחטבא ןוגכ םיפסונ
.תיתוכאלמ הניבו ,עדימ תמחולו םינותנ תחטבא ,תיקסע הניבו םינותנ
םינותנ תסדנה
הרטמ ךותמ ,םינוש םינוגראב םירצונה םינותנ דוביעו חותינב תדקמתמ םינותנ תסדנהל תינכותה
תועצמאב רקיעב השענ םינותנ חותינ ,םויכ .ותוליעפ תא רפשל ןוגראל ועייסיש ,תונבותו עדי תריציל
,הנוכמה תדימל םוחת לע שגד המש תינכותה ,ךכיפל .תיתוכאלמ הניבו הנוכמ תדימל לש תוקינכט
לחה ,םוחתב וחתופש םילדומהו תוטישה ןווגמ לע תודקמתה ךות ,םוחתב הבחר הלכשה הקינעמו
.GPT ןוגכ תישונא הפש לש םילודג םילדומו תוקומע םינוריונ תותשרב הלכו הטלחה יצעמ
םינותנ ינעדמ וא םינותנ יסדנהמכ היישעתב בלתשהל םידעוימ תינכותה ירגוב
םינוגראב עדימ ירקוחו ,הנוכמ תדימל ימתירוגלא יחתפמ ,)data engineers / data scientists(
םיסדנהמ רישכהל תנמ לע תחתופמ תינכותהו ,םינותנ יסדנהמל בר שוקיב היישעתב שי .םינושה
םלוע עוני םהילא םינוויכל םאתהב חתפתהל ,ךדיאמו ,םויכ הישעתה יכרצ תא קפסל ,דחמ ,םילוכיש
.ךשמהב םינותנה
תונושה תוקלחמב )ז”קנ( תוכזה תודוקנ תקולח לש תיתאוושה הלבט
םוחת תוכרעמ תסדנה
עדימ
הנכות תסדנהםינותנ תסדנה בשחמה יעדמ
)יללכ לולסמ(
הקימתירוגלאו בשחמה יעדמ25472754
הנכות תסדנהב םיסרוק1127
)… ,תרושקת ,החטבא ,םינותנ יסיסב( םילכ291811הריחב
הנוכמ תדימלו עדימ חותינ36הריחב64הריחב
הקיטמתמ25312340.5
הריחב12201218
רמג טקייורפ8884
םירחא149155
כ”הס160160160121.5