• יחידות המעוניינות בהקצאת שטח והרשאות להקמת אתר אינטרנט , על גבי שרתי האינטרנט של אגף מחשוב ומערכות מידע, מתבקשות להפנות בקשה בכתב לערן לקס , רמ"ד מערכות הפעלה מרכזיות , מערך המחשוב , או בדוא"ל eran@bgu.ac.il
  • הבקשה תהיה חתומה על ידי ראש היחידה ותכלול בין השאר שם של עובד אוניברסיטה, שיוסמך לנהל את האתר ( כולל הדואר האלקטרוני של העובד הנ"ל).
  • בעצם בקשת השטח וההרשאות, מצהירה היחידה כי היא מקבלת על עצמה את האחריות המלאה לתכנים המפורסמים בשטחי האתר שהוקצה לה וכי היא מודעת היטב לנוהל השימוש במשאבי תקשוב לחברי סגל. במיוחד מצהירה היחידה כי לא תפרסם באתר כל פריט מידע שחלים עליו זכויות יוצרים, מבלי שקבלה לכך אישור בכתב מהמחזיק בזכויות.
  • באחריותו של עובד האוניברסיטה המוזכר בבקשה, לוודא כי התכנים המועלים באתר, תואמים את המוזכר בפסקה הקודמת.