Created by Wolfgang Beyer with the program Ultra Fractal 3Created by Wolfgang Beyer with the program Ultra Fractal 3


​​​תוכנית המגמה במדעי המוח לתלמידי מתמטיקה מאפשרת ללמוד תואר מלא במתמטיקה ולשלב ידע במדעי המוח. הרציונל של התוכנית הוא שמדעי המוח במאה ה 21 יכולים ליהנות בצורה עמוקה משיטות כמותיות וגישות מתמטיות חדשניות ולכן דורשים יכולות מתמטיות גבוהות. למותר לציין שתחום מדעי המוח נמצא בחזית המדע במאה ה 21 ואנו מצפים שסטודנטים שבאים עם מטען ידע במתימטיקה יוכלו לתרום לתחום מדעי פורץ דרך זה. 

התוכנית בנויה בצורה המותאמת לתוכנית הלימודים במתמטיקה ומאפשרת הבנת תהליכים מרמת תא העצב הבודד עד לרמת המוח השלם.