שנת לימודים תשפ"ב

​תקנון זה מתייחס לכל רמות התארים וללימ​ודי תעודת הוראה (לא כולל תלמידי לימודים קדם אקדמיים).

סטודנט חדש  או סטודנט שחזר מחופשה ששילם את המקדמה על חשבון שכר הלימוד לשנת הלימודים  תשפ"ב  ומסיבות  כלשהן החליט לבטל את הרשמתו, יודיע במייל למדור רישום עד 15.08.2021.

http://in.bgu.ac.il/welcome/Pages/Contact-Us.aspx

מועדי הביטול וגובה שכר הלימוד שייגבה הינם בהתאם לטבלה שלהלן:​

סטודנטים חדשים/מועמדים (*)

 

גובה החיוב

מועד ההודעה למסלול רגיל (סמסמטר א')

 

מועד ההודעה (סמסמטר ב')

 

החזר כל התשלומים

עד 15.08.2021

עד 26.12.2021

חיוב מחצית המקדמה

16.08.2021-15.09.2021

25.01.2022-27.12.2021

חיוב במלוא המקדמה

16.09.2021
ועד תום תקופת השינויים

26.01.2022
ועד תום תקופת השינויים

חיוב במלוא שכר הלימוד לסמסטר**

מתום תקופת השינויים ועד סוף ​הסמסטר

מת​ום תקופת השינויים ועד סוף הסמסטר

* כולל תלמידים ותיקים המתקבלים למחלקה חדשה או לתואר חדש.
** מועמדים שמועד התשלום שלהם (עפ"י הודעת הקבלה הראשונה ממדור רישום) 
חל לאחר 15.8.2021 או לאחר 26.12.2021 לסמסטר ב' והודיעו על ביטול הרשמתם עד המועד האחרון לתשלום המצוין בהודעת הקבלה -  יזוכו במלוא המקדמה.
מועמדים שיבטלו הרשמתם שבועיים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום המקדמה– יחויבו במחצית המקדמה.
מועמדים שיבטלו הרשמתם לאחר שבועיים מתאריך התשלום – יחוייו במלוא המקדמה

 • החזר המקדמה יתבצע תוך 45 ימי עבודה מיום הבקשה, ישירות לחשבון הבנק של המועמד/ת.​

 • סטודנטים ממשיכים

  סטודנט ממשיך (שממשיך את לימודיו ברצף משנה קודמת) ששילם את המקדמה על חשבון שכר הלימוד ומבקש חופשה  או הפסקת לימודים , יודיע על כך,  בכתב (במכתב או במייל) למזכירות הפקולטה בה הוא לומד. הודעה על ביטול לימודים בכל מועד שהוא , גוררת בדיקה מחודשת של הזכאות למלגות שבהן זוכה חשבונו של הסטודנט באותה שנה/סימסטר.

  גובה החיוב

  מועד ההודעה לסמסטר א' - סתיו

  החזר כל התשלומים

  עד   30.09.2021

  חיוב מחצית המקדמה

  מ - 01.10.2021 ועד לתאריך 16.10.2021

  חיוב במלוא המקדמה

  מפתיחת הסמסטר ועד תום תקופת השינויים
  (17.10.2021- 31.10.2021)

  חיוב במלוא שכר לימוד לסמסטר

  מתום תקופת השינויים ועד סוף הסמסטר
  (01.11.2021- 14.01.2022)

   
   
   

  גובה החיוב

  מועד ההודעה לסמסטר ב' - אביב

  חיוב במלוא המקדמה

  מפתיחת הסמסטר ועד תום תקופת השינויים
  (27.02.2022- 13.03.2022)

  חיוב במלוא שכה"ל לסמסטר

  מתום תקופת השינויים ועד סוף הסמסטר
  14.03.2022- 24.06.2022)

  מועד ההודעה לסמסטר ג' - קיץ - התאריכים יתפרסמו לקראת פתיחת סמסמטר קיץ


1. סטודנט שלא הודיע על הפסקת לימודיו בהתאם למועדים המפורסמים לעיל, יחויב בשכר לימוד גם אם בפועל לא השתתף בשיעורים. 
2. הודעה על הפסקת לימודים בכל מועד שהוא גוררת בעקבותיה ביטול אוטומטי של המלגה שבה זוכה חשבונו של הסטודנט באותה שנה. 
לפיכך הביטול עשוי ליצור חוב כספי לאוניברסיטה. 
3. סטודנט שקיבל אישור מיוחד להתחיל לימודים כ"תלמיד על תנאי" ולא עמד בתנאי, הפקולטה תפסיק את לימודיו,
והוא יחוייב בשכר לימוד  לפי נוהל הפסקת לימודים. המועד הקבוע לגביו יהיה מועד החלטת הפקולטה על הפסקת הלימודים .
4. סטודנט שלימודיו הופסקו לפי הוראת וועדת משמעת יחויב לפי תאריך הפסקת הלימודים, 
שהיה יום מתן פסק הדין בוועדת המשמעת או מועד תחילת ההרחקה/פסילה, המאוחר מבין השניים. 
5. סטודנט שהתקבל ו/או נרשם באיחור יחולו עליו כללי הביטול המפורסמים בטבלאות לעיל.​


כללי ביטול הרשמה ותשלום שכר הלימוד בקיץ

 סטודנט המבטל הרשמתו לקורסים במהלך תקופת הרישום   - לא יחויב בתשלום שכר הלימוד.

סטודנט המבטל הרשמתו לאחר מועדי הרישום  ועד למועד השינויים (כולל) -  יחויב בתשלום של 40% מסה"כ הקורסים בסמסטר קיץ.

לדוגמא: סטודנט המבטל קורס של 4 נק"ז, יחויב על פי הנוסחה הבאה:

4 נק"ז*5% משכר הלימוד השנתי 14042 = 2808.40 ש"ח כפול 40%. סה"כ לתשלום = 1123.36 ש"ח . 

 • סטודנט שיבטל הרשמתו לאחר תקופת השינויים - יחויב במלוא שכר הלימוד של סמסטר קיץ בהתאם לקורסים אליהם נרשם.

 • במידה וקורס הקיץ בתשלום יבוטל ביוזמת האוניברסיטה, יבוטלו חיובי שכר הלימוד בהתאם.

 • סטודנט אשר יבטל הרשמתו לקורס לאחר מועדי הרישום, עקב קבלת ציון עובר במבחן באותו מקצוע בסמסטר ב', יהיה פטור מתשלום שכר הלימוד בגין הקורס הנדון.

​