כניסה למערכת האישורים של חשבונות סטודנטים​


במערכת האישורים של חשבונות סטודנטים  ניתן להנפיק את התדפיסים הבאים:


אישור גובה שכר לימוד

דו"ח פרוט חשבון

עלות שכר דירה

עלות מכינה

גמר חשבון

כרטיס נבחן

הודעה על גביה - למשלמים בהרשאה

הודעה על ביצוע תשלום - למשלמים בהרשאה

עדכון פרטי חשבון בנק להחזרים

טופס הרשאה לחיוב חשבון

פרוט חיוב בהרשאה

אישור על ביצוע התשלום בכ"א באינטרנט​

טפסים למתקבלים

עדכון פרטי חשבון בנק להחזרים

חתימה על הרשאה לחיוב