​​​​סמסטר א' (סתיו) - תשפ"ב

תיאור התשלום

גובה התשלום

מועד אחרון לתשלום

הערות

מקדמה ראשונה

חלק מהיקף מלוא שכר הלימוד

15.08.2021

ללא קשר להיקף לימודים

מקדמה שניה

עד 15% משכר לימוד בסיסי מלא. (יישור קו ל 80% מהמערכת של הסמסטר או מהיקף מערכת מלא).

14.12.2021

עפ"י היקף הלימודים בתוספת חובות קודמים שלא שולמו. חיובי שכר דירה מיום הכניסה עד לסוף דצמבר, מחצית חיוב שפה זרה, מחצית עלות קורס ללא נק"ז ו/או מחצית התקורה.

"גמר חשבון" (חשבון מסכם)

יתרת שכר הלימוד לסמסטר

14.01.2022

עפ"י היקף הלימודים בתוספת חובות קודמים שלא שולמו, חיובי שכר דירה ינואר-פברואר, גמר חיוב שפה זרה, גמר חיוב עלות קורס ללא נק"ז ו/או גמר חיוב תקורה.

 

סמסטר ב' (אביב) - תשפ"א

תיאור התשלום

גובה התשלום

מועד אחרון לתשלום

הערות

מקדמה ראשונה

20% משכר לימוד בסיסי מלא (40% מהיקף המערכת בסמסטר א')

14.03.2022

עפ"י היקף הלימודים בסמסטר א' בתוספת חיובי שכר דירה מרץ-אפריל וחובות קודמים שלא שולמו.

מקדמה שניה

עד 15% משכר לימוד בסיסי מלא. (יישור קו ל 70% מהמערכת של הסמסטר או מהיקף מערכת מלא)

14.04.2022

עפ"י היקף הלימודים בסמסטר ב' בתוספת חובות קודמים שלא שולמו, חיובי שכר דירה מאי – יוני, מחצית חיוב שפה זרה, מחצית עלות קורס ללא נק"ז ו/או מחצית התקורה.

"גמר חשבון" (חשבון מסכם)

יתרת שכר הלימוד לסמסטר

14.05.2022

עפ"י היקף הלימודים בסמסטר ב' בתוספת חובות קודמים שלא שולמו, חיובי שכר דירה יולי עד תום החוזה, גמר חיוב בשפה זרה, גמר חיוב עלות קורס ללא נק"ז ו/או גמר חיוב תקורה.

 

סמסטר ג' תשפ"ב (קורסי קיץ בתשלום / קורסים קנויים)

תאריכי הסמסטר  יפורסמו לקראת פתיחת סמסטר קיץ.​

כללים לחישוב שכר לימוד לקורסי קיץ בתשלום

לימודים בסמסטר קיץ לא יכללו במניין שנות הלימוד הנ"ל ולא תגבה עבורם תוספת תקורה 
(למעט סטודנטים בתוכניות מיוחדות).

1. סטודנט הלומד עד 5 נק"ז – יחויב לפי 5% משכר הלימוד השני המלא (ללא הפחתה) לכל נק"ז.

2. החל מהנקודה השישית ואילך ישלם הסטודנט לפי אחוז שכר לימוד לנק"ז (בהתאם לעלות בתואר הנלמד), מתוך שכר הלימוד השנתי המלא (ללא הפחתה).

לדוגמא: עבור קורס של 3 נק"ז ייגבה שכר לימוד של 15% משכר הלימוד השנתי המלא (ללא הפחתה) בעוד שעבור 8 נק"ז ישלם 32.5% (לפי 5 X 5% + 3 X 2.5% = 32.5%).

סטודנט שירשם בתקופת רישום שתוגדר לקראת סמסטר קיץ – תינתן אפשרות לשלם שכר לימוד בשני תשלומים. 
סטודנט המבטל הרשמתו לקורסים במהלך תקופת הרישום – לא יחויב בתשלום שכר לימוד.
סטודנט המבטל הרשמתו לאחר מועדי הרישום ועד למועד השינויים (כולל) – יחויב בתשלום של 40% מסה"כ הקורסים סמסטר קיץ.

לדוגמא: סטודנט המבטל קורס של 4 נק"ז, יחויב עפ"י הנוסחה הבאה:
4נק"ז * 5% משכר הלימוד השנתי * 14042 ש"ח שכר לימוד שנתי = 2808.40 ש"ח כפול 40% סה"כ לתשלום 1123.36 ש"ח.

סטודנט שיבטל הרשמתו לאחר תום תקופת השינויים – יחויב במלוא שכר הלימוד של סמסטר קיץ בהתאם לקורסים אליהם נרשם.