תקנון זה מתייחס לכל רמות התארים ולימודי תעודה (לא כולל תלמידי לימודים קדם אקדמיים).

סטודנט חדש  או סטודנט שחזר מחופשה ששילם את המקדמה על חשבון שכר הלימוד לשנת הלימודים  תשע"ט ומסיבות  כלשהן החליט לבטל את הרשמתו, יודיע במייל למדור רישום עד 15.8.2018 .

http://in.bgu.ac.il/welcome/Pages/Contact-Us.aspx

מועדי הביטול וגובה שכר הלימוד שייגבה הינם בהתאם לטבלה שלהלן:

שנת לימודים תשע"ט

סטודנטים חדשים/מועמדים (*)

 

גובה החיוב

מועד ההודעה למסלול רגיל (סמסמטר א')

 

מועד ההודעה (סמסמטר ב')

 

החזר כל התשלומים

עד 15.08.2018

עד 23.12.2018

חיוב מחצית המקדמה

16.08.2018-15.09.2018

24.12.2018-20.01.2019

חיוב במלוא המקדמה

16.09.2018
ועד תום תקופת השינויים

21.01.2019
ועד תום תקופת השינויים

חיוב במלוא שכר הלימוד לסמסטר**

מתום תקופת השינויים ועד סוף הסמסטר

 

 

מתום תקופת השינויים ועד סוף הסמסטר

* כולל תלמידים ותיקים המתקבלים למחלקה חדשה או לתואר חדש.
** מועמדים שמועד התשלום שלהם (עפ"י הודעת הקבלה ממדור רישום) חל לאחר 15.8.2018 או לאחר 23.12.2018 לסמסטר ב' והודיעו על ביטול הרשמתם עד המועד האחרון לתשלום המצוין בהודעת הקבלה -  יזוכו במלוא המקדמה.
מועמדים שיבטלו הרשמתם שבועיים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום המקדמה– יחויבו במחצית המקדמה.
מועמדים שיבטלו הרשמתם לאחר שבועיים מתאריך התשלום – יחוייו במלוא המקדמה

 
  • החזר המקדמה יתבצע תוך 45 ימי עבודה מיום הבקשה, ישירות לחשבון הבנק של המועמד/ת.

 סטודנטים ממשיכים

סטודנט ממשיך (שממשיך את לימודיו ברצף משנה קודמת) ששילם את המקדמה על חשבון שכר הלימוד ומבקש חופשה  או הפסקת לימודים , יודיע על כך,  בכתב (במכתב או במייל) למזכירות הפקולטה בה הוא לומד. הודעה על ביטול לימודים בכל מועד שהוא , גוררת בדיקה מחודשת של הזכאות למלגות שבהן זוכה חשבונו של הסטודנט באותה שנה/סימסטר.

 

גובה החיוב

מועד ההודעה לסמסטר א' - סתיו

החזר כל התשלומים

עד   30.9.2018

חיוב מחצית המקדמה

מ - 01.10.2018 ועד פתיחת הסמסטר
(14.10.2018)

חיוב במלוא המקדמה

מפתיחת הסמסטר ועד תום תקופת השינויים
(14.10.2018- 28.10.2018)

חיוב במלוא שכר לימוד לסמסטר

מתום תקופת השינויים ועד סוף הסמסטר
(29.10.2018- 11.01.2019)

 
 
 

גובה החיוב

מועד ההודעה לסמסטר ב' - אביב

חיוב במלוא המקדמה

מפתיחת הסמסטר ועד תום תקופת השינויים
(24.02.2019- 10.03.2019)

חיוב במלוא שכה"ל לסמסטר

מתום תקופת השינויים ועד סוף הסמסטר
(11.03.2019- 21.06.2019)

מועד ההודעה לסמסטר ג' - קיץ - התאריכים יתפרסמו לקראת פתיחת סמסמטר קיץ

 

כללי ביטול הרשמה ותשלום שכר הלימוד בקיץ

 סטודנט המבטל הרשמתו לקורסים במהלך תקופת הרישום   - לא יחויב בתשלום שכר הלימוד.

סטודנט המבטל הרשמתו לאחר מועדי הרישום  ועד למועד השינויים (כולל) -  יחויב בתשלום של 40% מסה"כ הקורסים בסמסטר קיץ.

לדוגמא: סטודנט המבטל קורס של 4 נק"ז, יחויב על פי הנוסחה הבאה:

4 נק"ז*5% משכר הלימוד השנתי 13,794 שכר לימוד שנתי = 2,758.80 ש"ח כפול 40%. סה"כ לתשלום = 1103.52 ש"ח . 

  • סטודנט שיבטל הרשמתו לאחר תקופת השינויים - יחויב במלוא שכר הלימוד של סמסטר קיץ בהתאם לקורסים אליהם נרשם.

  • במידה וקורס הקיץ בתשלום יבוטל ביוזמת האוניברסיטה, יבוטלו חיובי שכר הלימוד בהתאם.

  • סטודנט אשר יבטל הרשמתו לקורס לאחר מועדי הרישום, עקב קבלת ציון עובר במבחן באותו מקצוע בסמסטר ב', יהיה פטור מתשלום שכר הלימוד בגין הקורס הנדון.


 

שנת לימודים תש"פ

סטודנטים חדשים/מועמדים (*)

 

גובה החיוב

מועד ההודעה למסלול רגיל (סמסמטר א')

 

מועד ההודעה (סמסמטר ב')

 

החזר כל התשלומים

עד 15.08.2019

עד 05.01.2020

חיוב מחצית המקדמה

16.08.2019-15.09.2019

06.01.2020-03.02.2020

חיוב במלוא המקדמה

16.09.2019
ועד תום תקופת השינויים

04.02.2020
ועד תום תקופת השינויים

חיוב במלוא שכר הלימוד לסמסטר**

מתום תקופת השינויים ועד סוף הסמסטר

 

 

מתום תקופת השינויים ועד סוף הסמסטר

* כולל תלמידים ותיקים המתקבלים למחלקה חדשה או לתואר חדש.
** מועמדים שמועד התשלום שלהם (עפ"י הודעת הקבלה ממדור רישום)
חל לאחר 15.8.2019 או לאחר 05.01.2020 לסמסטר ב' והודיעו על ביטול הרשמתם עד המועד האחרון לתשלום המצוין בהודעת הקבלה -  יזוכו במלוא המקדמה.
מועמדים שיבטלו הרשמתם שבועיים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום המקדמה– יחויבו במחצית המקדמה.
מועמדים שיבטלו הרשמתם לאחר שבועיים מתאריך התשלום – יחוייו במלוא המקדמה

 
  • החזר המקדמה יתבצע תוך 45 ימי עבודה מיום הבקשה, ישירות לחשבון הבנק של המועמד/ת.

 

הבהרות לחיוב שכר הלימוד בגין הפסקת לימודים

1. סטודנט שלא הודיע על הפסקת לימודיו בהתאם למועדים המפורסמים לעיל, יחויב בשכר לימוד גם אם בפועל לא השתתף בשיעורים.
2. הודעה על הפסקת לימודים בכל מועד שהוא גוררת בעקבותיה ביטול אוטומטי של המלגה שבה זוכה חשבונו של הסטודנט באותה שנה.
לפיכך הביטול עשוי ליצור חוב כספי לאוניברסיטה.
3. סטודנט שקיבל אישור מיוחד להתחיל לימודים כ"תלמיד על תנאי" ולא עמד בתנאי, הפקולטה תפסיק את לימודיו,
והוא יחוייב בשכר לימוד  לפי נוהל הפסקת לימודים. המועד הקבוע לגביו יהיה מועד החלטת הפקולטה על הפסקת הלימודים .
4. סטודנט שלימודיו הופסקו לפי הוראת וועדת משמעת יחויב לפי תאריך הפסקת הלימודים, 
שהיה יום מתן פסק הדין בוועדת המשמעת או מועד תחילת ההרחקה/פסילה, המאוחר מבין השניים.
5. סטודנט שהתקבל ו/או נרשם באיחור יחולו עליו כללי הביטול המפורסמים בטבלאות לעיל.