​​​​​​​​​​​הרשמה לשנת הלימודים תשפ"א תתקיים בין התאריכים: 19/1/20-31/7/20
מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה במקצוע המתמטיקה  וחייבים בקורס מתמטיקה/בחינת      כניסה, הרשמתם למסלול תסתיים ב-15/7/20

​​​​

בשלב זה אין שינוי בתנאי הקבלה שפורסמו באתר, במידה ופסיכומטרי מועד יולי יבוטל יתקיים דיון באפשרות שינוי תנאי הקבלה

להרשמה מקוונת » 

לבדיקת מצב הרשמה »

לפתיחת הרשאת מחשוב »

​ההרשמה למכינה הינה אך ורק בהרשמה המקוונת

העלאת ת.ז. בהרשמה המקוונת:

תעודת זהות רגילה:

העלאת צילום תעודת זהות, וצילום ספח תעודת הזהות (ניתן במסמך אחד).

תעודת זהות ביומטרית:

העלאת צילום של התעודה משני צידיה וצילום ספח תעודת הזהות (עד שני מסמכים) .


לאחר הרישום המקוון באחריותך להדפיס את ערכת הטפסים מטה ולהעלות רק את המסמכים הרלוונטיים לך  כפי שמפורט בהנחיות מטה.


דמי הרישום למסלול  הינם 422 ש"ח, יש לבחור סכום זה בתהליך הרישום. דמי ההרשמה אינם מוחזרים מכל סיבה שהיא. 


לידיעתכם, כחודש אחרי פתיחת שנת הלימו​​דים מתקיימת וועדת מלגות שבודקת את הזכאות למלגה עפ"י מצב סוציואקונומי.

מועמדים בגילאים 19 עד 26 לאחר שירות צבאי או לאומי/אזרחי תבדק זכאותם למלגות עפ"י כללי היחידה להכוונת חיילים משוחררים

מועמדים שאינם עומדים בכללים אלו , זכאותם למלגה תבדק עפ"י כללי ות"ת.
הרשמה מקוונת

מועמד חדש לאוניברסיטה מתבקש להקליד תעודת זהות ולאחר מכן ללחוץ "חדש".

מועמד ותיק (שנרשם בשנה האחרונה לאוניברסיטה) מתבקש להקליד שם משתמש וסיסמא.​


הרישום דרך האתר אינו פוטר אותך מלעיין בשנתון המכינה