​​​הרשמה מאוחרת תתקיים בין התאריכים 17.8.21-11.9.21

מועמד שירשם בהרשמה מאוחרת קבלתו תדון על בסיס מקום פנוי ובתנאי שיעמוד בכל תנאי הקבלה

לבעלי הנתונים הגבוהים ביותר תינתן עדיפות בקבלה. 

ההרשמה המאוחרת תקפה למועמדים בעלי בגרות במתמטיקה ברמה מקבילה ל-4 יח"ל בציון 70 לפחות או ציון עובר ברמה מקבילה ל-5 יח"ל

דמי ההרשמה לא מוחזרים לאחר סיום תהליך ההרשמה האינטרנטי משום סיבה שהיא.

אין אפשרות להירשם למסלול מכינה למדעים מדויקים והנדסה על סמך פסיכומטרי ספטמבר 2021/ נתיב קייץ 2021

דיון בקבלה  יתבצע רק בתום המועד האחרון להרשמה המאוחרת.

מועמד שלא יעלה למערכת את כל הטפסים הנדרשים עד ה-11.9.21, מועמדותו תוסר.




שנת הלימודים תשפ"ב תיפתח  ב-17 באוקטו​​בר 2021, י"א בחשוון תשפ"ב​


באחריותך לב​​דוק את תנאי הקבלה למסלול מדעים מדויקים והנדסה​.

מועמדים המעוניינים ללמוד במסלול הנדסה ומדעי מדוייקים במסגרת פרוייקט הישגים להייטק מתבקשים לקרוא ולפעול עפ"י הקישור דף מידע הישגים להייטק ​
ההרשמה המקוונת ומילוי הטפסים ללימודי המכינה הינו זהה לרישום למסלול הנדסה ומדעים מדוייקים

הר​​שמה מקוונת:

מועמד חדש לאוניברסיטה מתבקש להקליד תעודת זהות ולאחר מכן ללחוץ "חדש".
מועמד ותיק (שנרשם בשנה האחרונה לאוניברסיטה) מתבקש להקליד שם משתמש וסיסמא.

לצורך ההרשמה המקוונת יש להעלות צילום ת"ז.
תעודת זהות רגילה: יש להעלות צילום תעודת זהות בצירוף ספח תעודת הזהות.
תעודת זהות ביומטרית: יש להעלות צילום של התעודה משני צידיה בקובץ אחד ובקובץ נוסף את ספח תעודת הזהות.​

דמי הרישום - יש לבחור סכום זה בתהליך ההרשמה המקוונת. דמי ההרשמה אינם מוחזרים מכל סיבה שהיא. 

להרשמ​​ה מקוונת » ​

טפסי חובה הנדרשים לצורך השלמת ההרשמה המקוונת

במקביל להרשמה המקוונת באחריותך לפעול עפ"י ההנחיות מטה, רק בתום העלאת כל המסמכים בקשתך להרשמה תטופל.

מועמדים שלא ישלימו את העלאת המסמכים הנדרשים תוך 21 יום מסיום תהליך ההרשמה המקוונת מועמדותם תוסר.


לפני מילוי הטפסים באתר ההרשמה המועמד חייב לשמור את הטפסים במחשב שלו ואז למלא אותם.

אין אפשרות למלא את הטפסים ללא שמירה מקדימה שלהם 

הנחיות לטפסי חובה הנדרשים לצורך השלמת הרשמה מקוונת ​ 

טפסי הרשמה למכינה 

 הסכמה למסירת מידע, כולל לוחם זהב.docx או  ויתור על סיוע כלכלי 

קורות חיים 

שאלון נתוני רקע 
בן עובד אוניברסיטה ​

קישור למערכת העלאת מסמכים »​

כחודש אחרי פתיחת שנת הלימו​​דים מתקיימת וועדת מילגות שבודקת את הזכאות למלגה עפ"י מצב סוציואקונומי. מועמדים בגילאים 19 עד 26 לאחר שירות צבאי או לאומי/אזרחי תבדק זכאותם למלגות עפ"י כללי היחידה להכוונת חיילים משוחרריםמועמדים שאינם עומדים בכללים אלו , זכאותם למלגה תבדק עפ"י כללי ות"ת.
מועמד המעוניין שידונו בבדיקת זכאותו למלגת שכ"ל , יש לפעול עפ"י ההנחיות מטה.​

טפסי חובה לבקשת מילגה: 

לפני מילוי הטפסים באתר ההרשמה המועמד חייב לשמור את הטפסים במחשב שלו ואז למלא אותם.

אין אפשרות למלא את הטפסים ללא שמירה מקדימה שלהם  

מועמדים שלא ישלימו את העלאת כל המסמכים הנדרשים עד ה-15.8.21  בקשתם למילגה לא תידון.

הנחיות לצורך דיון בוועדת מילגות לצורך מימון שכר לימוד ומלגת מחייה, כולל לוחם זהב 

טופס בקשה למימון שכ-ל, מילגת מחייה כולל לוחם זהב 


קישור למערכת העלאת מסמכים »

​​​​

קישורים חשובים:​

למידע על המכינה ועל תנאי הקבלה »