​​נוהל בחינות חדש​ - הנוהל נכנס לתוקף החל דצמבר 2018, והאוניברסיטה שוקדת על הטמעתו בקרב הפקולטות והמחלקות. 

נקודות חשובות בנוהל החדש:

 •  המרצה נדרש לבדוק את נוסח שאלות הבחינה בעזרת פתרונה, במידת האפשר, על ידי אדם אחר 
 •  הודגשה ההנחיה להקפיד על בחינות דומות ברמתן במועדים השונים 
 •  בתהליך חשיפת בחינות חסויות יתאפשר לסטודנטים לצפות במידע הרלוונטי ובשאלות בהן טעו 
 •  המרצה נדרש לרשום הערות במחברת הבחינה או לשקף לסטודנטים טעויות עקרוניות בדרך אחרת 
 •  משקל בחנים תקפים – עד 40% 
 •  בוחן תקף במשקל גבוה מ-20% מזכה במועד ב' 
 •  מקרים של בחינות מרובות נכשלים יבחנו בהתאם להנחיות הדיקן בכל פקולטה 
 •  עדכון וחידוד כללי התנהלות לגבי נוכחות המורה בבחינה 
 •  נקבעו הנחיות חדשות במקרים של בחינה שבוטלה 
 •  עודכנו כללי ההתנהגות במקרים בהם מחברת הבחינה אבדה בטרם נבדקה 
 •  ככלל על ציוני הבחינה להתפרסם תוך 10 ימים ממועד הבחינה.  אם הציונים פורסמו מעבר ל-15 ימים ממועד הבחינה או פחות מ-96 שעות לפני מועד הבחינה הבא, יותר לסטודנט הזכאי למועד הבחינה הבא להיבחן בו ולבחור את הציון הגבוה מבין שני המועדים להם היה זכאי.