​הסכם המגורים לשנת תשע"ט- 2019   עליו חתמת יסתיים ביום  12.09.2019 לכל הסטודנטים הגרים במעונות . 

העוזבים מ-04.08.2019 ועד  11.09.2019 יקבלו החזר שכר דירה  ומים בחישוב יומי על פי יום העזיבה - מיום קבלת מכתב העזיבה מממונה המעון בו גרים. 

סטודנטים שיעזבו לאחר תום הסכם המגורים  ו /או  לא יחדשו את הסכם המגורים עד תאריך זה יחויבו עבור כל יום פיגור ב- 40 ש"ח לדייר יחיד בנוסף לתשלום שכר דירה.


הזיכוי יעשה בתיאום עם הממונה על המעון ועד השעה 14.00

 • הקפד לקבל אישור עזיבה חתום מהממונה על המעון בעת העזיבה.

לפני הגיעך לזיכוי נא לבצע את ההנחיות המפורטות להלן:

 1. נקה ושטוף את החדר והדירה.

 2. במידה ונעשו חורים בקיר הקפד לסתום אותם  -  חומר תיקון ניתן לקבל אצל הממונה על המעון

 3. במידה והקירות לוכלכו - נא לסייד או לנקות.

 4. במידה והודבקו על הדלתות מדבקות - יש להסירן.

 5. כל חפץ או ריהוט שהבאת יש לפנות.

 

 • » בגמר ניקיון החדר יש להקפיד ולנקות את שטחי הציבור בדירה: - גם אם נשארים בדירה דיירים אחריך.

 • » במידה ואתה האחרון שיוצא מהדירה, הקפד לסגור דלתות, חלונות ותריסים. נתק את המקרר

 • » מהחשמל ודאג להפשרתו וניקיונו, כבה את האורות וסגור את ברז הגז בצאתך.

 • » אסוף ופנה את הזבל והפסולת, וזרוק לפחי האשפה.

 • » ​במידה וגילית תקלות בנושא חשמל, ביוב, שרברבות וכו', הודע לממונה על המעון. ​


לא יתקבלו תלונות כגון: "לא אני עשיתי"? "כך קבלתי את הדירה"? כל דייר קבל דף לרישום הערותיו בזמן חתימתו על הסכם המגורים. להבטחת קיום כל התחייבויותיו של המתאכסן על פי הסכם השכירות במעונות וההנחיות שפורטו לעיל, האוניברסיטה רשאית לבטל הפיקדון או לקזז ממנו את עלות התיקון וניקיון הדירה במידה וימצאו ליקויים.

קישור למסך הטיפול בבקשה לדיור, להדפסת אישור מגורים במעונות, להדפסת דו"ח חיובי חשמל ושכר דירה

הסכם מגורים במעונות - במאגר הטפסים של שנת הלימודים המתאימה.

החוזה המחייב הוא זה שהסטודנט חותם עליו אישית, בפועל, בעת קבלת המפתח לחדר
​​​