נווט למעלה
כניסה
|
Ben-Gurion University of the Negev

מנהל ומדיניות ציבורית ל- M.A - אוניברסיטת בן-גוריון

Fotolia_59460598_XS.jpg

המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, השייכת לפקולטה לניהול, משלבת בין תחומי ידע שונים – כלכלה, מדע המדינה, ניהול וסוציולוגיה – תחומי ידע הבאים לידי ביטוי בהוראה ובמחקר. שילוב זה נועד להעניק לבוגריה ידע תיאורטי, הבנה מעמיקה של תהליכים כלכליים וחברתיים ו"ארגז כלים" מעשי.  אנו מאמינים כי הידע האקדמי הנצבר באמצעות פיתוח ובחינה של מודלים תיאורטיים שונים הוא חיוני לקידום המנהל והמדיניות הציבורית. יחד עם זאת, המחלקה מייחסת חשיבות גדולה לידע התיאורטי ולניתוח המדעי, וליצירה ולחיזוק הקשר בין העולם האקדמי ובין עולם היישום המעשי.


מגמות הלימוד:  

  • ניהול ציבורי
  • כלכלה, עסקים וחברה

ניהול ציבורימגמה זו נועדה להקנות לסטודנטים הבנה מעמיקה בנושא הניהול הציבורי וכלים שונים למדידה, הערכה והתמודדות, תיאורטית ומעשית, עם סוגיות ואתגרים העומדים בפני המנהל הציבורי. בשונה מהגישה הבירוקרטית-פורמאלית שאפיינה את המגזר הציבורי בעבר, גישת הניהול הציבורי מציעה כלים חדשניים לדפוסי עבודה ויחסי גומלין בין הסקטור הציבורי והשלטון המקומי, הסקטור הפרטי והציבור כמו גם כלים לניהולם הפנימי של ארגונים ציבוריים. לימודי המגמה, דרך מגוון הקורסים המוצעים בה, מתמקדים בשני אפיקים עיקריים. בראשון, מושם דגש על קשרי הגומלין בין הסקטור הציבורי לפרטי, ובין הסקטור הציבורי לאזרחים ובקורסים העוסקים בשלטון המקומי, ניהול פרויקטים ציבוריים, יחסי עבודה, רב-תרבותיות, ייצוגיות ולגיטימציה, ביקורת וניהול מערכות מידע. באפיק השני מושם דגש על ההתנהלות הפנימית של ארגונים ציבוריים ובתכנים הכוללים אימוץ של דפוסי ניהול מהסקטור הפרטי דוגמת ניהול אסטרטגי, תקצוב וניהול כספים, ניהול משאבי אנוש, בניית תכניות עבודה ומדידת ביצועים. מטרת המגמה הינה לימוד שיטתי של התהליכים והכלים המורכבים הללו תוך שימת דגש על קשרי הגומלין המתמידים בין הסקטורים השונים, הבנת המתח הערכי-פוליטי הקיים ביניהם, לימוד הקונפליקטים ברמה הפנים ארגונית וברמה הבין-ארגונית ומתן ארגז כלים, תיאורטי ומעשי, להתמודדות עם אתגרים במנהל הציבורי.

 

כלכלה, עסקים וחברה- מגמה זו נועדה להקנות לסטודנטים הבנה מעמיקה של מדיניות ציבורית בדגש על כלכלה ומדיניות כלכלית. ההתפתחויות העולמיות והמקומיות בשנים האחרונות מקנות משנה תוקף לדיון בתפקידן של ממשלות בעיצוב מדיניות כלכלית ובמורכבות של היחסים שבין הממשלה, הסקטור העסקי  והחברה. ההבנה והניתוח של יחסים אלה הם נדבך מרכזי במדיניות ציבורית המושפעת ומשפיעה על ההחלטות הכלכליות של הגורמים השונים. מגמה זו, באמצעות מגוון הקורסים המוצעים, תעניק לתלמידים היכרות מעמיקה של תהליכים כלכליים וחברתיים ושל דפוסי ההתנהגות וקבלת ההחלטות של השחקנים השונים בזירה הכלכלית יחד עם ארגז כלים, תיאורטי ומעשי, להבנת היחסים שבין המגזר הציבורי והמגזר העסקי ומשמעותם הכלכלית-חברתית. קורסי המגמה יציגו לסטודנטים את הקשרים המורכבים בין תהליכים כלכליים (דוגמת מחזורי עסקים) לתהליכים חברתיים (דוגמת עוני ואי שוויון), את ההשפעה של צעדי התערבות ממשלתית (דוגמת מיסוי ורגולציה) על אופן פעילות הסקטור העסקי, ואת תפקיד המדיניות הציבורית להשגת מקסימום רווחה למשק. מטרת המגמה הינה לימוד שיטתי של יחסי כלכלה וחברה תוך דגש על הבנת ההשלכות של מדיניות כלכלית על פעילות המגזר הפרטי, הצמיחה, אי השוויון והסביבה.

 

ניתן לרכז את הלימודים ליום אחד בשבוע!


נתיבי הלימוד בתכנית:

  • נתיב מחקרי (עם תיזה(
  • נתיב כללי (ללא תיזה)

 

הערוץ המחקרי מאפשר כתיבת עבודת גמר לתואר שני או לימודי דוקטורט. תחומי המחקר משקפים את רב הגוניות של סגל המחלקה ואופייה הבינתחומי של המחלקה. מרבית תחומי ונושאי המחקר משלבים בין תובנות תיאורטיות ובחינה אמפירית של סוגיות מרכזיות כמו גם ניסיון לייצר המלצות בנוגע לשיפורים אפשריים של המגזר הציבורי ותהליכי קביעת, יישום והערכת מדיניות ציבורית
הערך המוסף של הערוץ המחקרי מתבטא הן בהעמקת הידע והמומחיות בנושאים ספציפיים והן ברכישת כלים לחקר שיטתי של המציאות האנושית. כלים אלו הינם בעלי ערך רב בתחום האקדמי אך לא פחות מכך בתחום הניהולי המודרני שדורש כלים מורכבים.

 

  

מסלולי הלימוד האפשריים במסגרת הפקולטה לניהול

  • דוקטורט
  • מסלול משולב
  • מסלול ישיר לדוקטור

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לטלפון: 08-6472251, 08-6477914, או בדוא"ל: mpasec@som.bgu.ac.il או mpast1@som.bgu.ac.il

דברים שחשוב לדעת:
משך הלימוד
2-4 שנים
מלגות מחקר
תיזה (לבחירה)
לימודים מרוכזים ליום בשבוע
אפשרות להצטרף לקבוצת מחקר
 
 

 מידע שימושי

 

לקבלת ערכת מידע נא למלא פרטיך:

שם פרטישם משפחהדוא"לטלפון
מתעניין בלימודים לתוארמתעניין בתחום
הנני מסכים/ה לקבל דבר פירסומת מאוניברסיטת בן גוריון שבנגב