דלג לתוכן העמוד
אתר
המועמדים

תנאי קבלה כלליים לתואר ראשון

יכולתה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לקלוט תלמידים מוגבלת, לכן על המבקשים להתקבל אליה לעמוד בקריטריונים של מיון וקבלה. תנאי הקבלה מורכבים מתנאי קבלה כלליים ומתנאי קבלה מיוחדים לכל פקולטה ומחלקה, בהתאם ליכולת הקליטה שלה. 

 

תנאי קבלה כלליים

הדיון בבקשה להתקבל ללימודי תואר ראשון באוניברסיטת בן גוריון בנגב (למועמדים ללא רקע אקדמי קודם) יתבסס על:


 

א. ציוני תעודת בגרות

לפירוט המחלקות אליהן ניתן להתקבל ללא פסיכומטרי לחצו כאן

ב. ציון הבחינה הפסיכומטרית/נתיב לאקדמיה 

 פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית מועמדים העונים על הדרישות לקבלה אוטומטית (במחלקות בהן קיימת קבלה כזו) על סמך ציוני בגרות בהתאם לתנאי המחלקות. מועמדים אלה נדרשים במבחן אמי"ר (הבחינה נערכת ע"י המרכז הארצי לבחינות והערכה, ולא יאוחר ממועד יולי 2017), לקביעת רמתם באנגלית כתנאי לקבלתם לאוניברסיטה. מועמדים בעלי תעודת בגרות מלאה הכוללת בחינת בגרות באנגלית ברמה של 5 יח"ל בציון 90 לפחות פטורים מבחינת אמי"ר ויסווגו לרמת מתקדמים ב'.

ג. ראיונות - לביה"ס לרפואה, פיזיותרפיה, סיעוד, רפואת חירום וניהול מערכות בריאות . 

ד. רמה באנגלית - לא יתקבלו ללימודים באוניברסיטת בן גוריון בנגב מועמדים שרמתם באנגלית נמוכה מ"בסיסי" למעט מחלקות שבהן נדרשת רמה גבוהה יותר. הרמה באנגלית נקבעת עפ"י הציון בפרק האנגלית בפסיכומטרי (ציון 85 לפחות) או עפ"י תוצאת בחינת המיון באנגלית - אמי"ר (ציון 185 לפחות). אנו ממליצים להשתתף בקורס קיץ באנגלית, במחלקה לאנגלית שפה זרה לשיפור הרמה באנגלית.

ה. רמה בעברית - רמה ה' לפחות לנדרשים בכך (למעט מחלקות שבהן נדרשת רמה גבוהה יותר).

מועמדים הפטורים מהמבחן הפסיכומטרי, אשר למדו בבגרות את אחד המקצועות הבאים: ערבית לערבים, עברית לערבים, ערבית לדרוזים, עברית לדרוזים ובעלי תעודות בגרות מחו"ל, חייבים בבחינת ידע בעברית (יע"ל). הם נדרשים לגשת למבחן לא יאוחר ממועד יולי 2017.

 

מתכונת תעודת הבגרות הישראלית

כדי להתקבל ללימודים באוניברסיטה נדרש המועמד להמציא בעת הרשמתו תעודת בגרות מלאה עליה מצויין "זכאי לבגרות". תעודת הבגרות על פי המתכונת החדשה תהיה בהיקף של 20 או יותר יחידות לימוד ותכלול בחינות חיצוניות במקצועות הבאים:

תנ"ך - 2 יחידות לפחות (פרט למסיימי בתי ספר ערביים מהם נדרשת בחינת בגרות בלשון וספרות ערבית).

הבעה עברית - 2 יחידות לפחות (כולל עברית לבעלי תעודת בגרות ערבית ועברית לאקסטרנים)

אחד מהשילובים הבאים:
 - ידע העם והמדינה - 2 יחידות לפחות
 - אזרחות - 1 יחידה ותולדות עם ישראל - 2 יחידות לפחות
 - אזרחות - 1 יחידה והיסטוריה - 2 יחידות לפחות
 - היסטוריה - 4 יחידות לפחות (אם אין בחינת בגרות באזרחות)
 - היסטוריה ואזרחות - 2 יחידות לפחות למסיימי בתי ספר הערבים

אנגלית - 4 יחידות או יותר (בציון 55 לפחות). מועמדים שנבחנו בבחינות הבגרות לעולים (3 שנים משנת עליה לשנת מחזור בגרות) רשאים להיבחן בשפה אחרת ב- 4 יחידות לפחות ולהשיג ציון 55 לפחות, בנוסף לאנגלית ברמה של 3 יחידות.

ספרות - 2 יחידות לפחות (למעט בוגרי בתי ספר ערביים) החל ממחזור תשמ"ג אם אין מחשבת ישראל ברמה של 2 יח"ל לפחות.

לשון וספרות ערבית - 2 יחידות לפחות (חובה למסיימי בתי ספר ערביים).

מתמטיקה - 3 יחידות או יותר.

ערבית - לבעלי תעודת בגרות בערבית.

ציון במקצוע ברמה של 4 יחידות לפחות בנוסף לאנגלית מתוך מקצועות החובה או הבחירה, כולל מקצועות כלליים.

ציון אחד לפחות במקצוע כללי (למסיימי בי"ס תיכון החל משנת תשנ"ב) בהיקף של 2 יחידות לימוד או יותר.

 

מועמד שלא יעמוד בדרישות המפורטות לעיל ,לא יוכל להתקבל כסטודנט מן המניין גם אם יהיה זכאי לתעודת בגרות ממשרד החינוך.

 

חישוב ממוצע ציוני תעודת הבגרות

מדור רישום ישלח לכל מועמד אישור על הגשת מועמדות ובו פירוט ציוני הבגרות והממוצע שחושב עפ"י הכללים שלהלן:

א. למקצועות שנלמדו ברמה מוגברת (4 ו-5 יחידות לימוד) ומופיעים ברשימת המקצועות המזכים בבונוס תינתן תוספת באופן הבא:
- לציון בחינה ברמה של 4 יחידות לימוד יש להוסיף 10 לדוגמא: ציון 70 יהפוך ל-80.
- לציון בחינה ברמה של 5 יחידות לימוד יש להוסיף 20 לדוגמא: ציון 80 יהפוך ל-100.

למקצועות הבאים ינתן בונוס מוגבר:

מקצוע יחידות לימוד ציון
מתמטיקה 535
מתמטיקה 420
פיסיקה 525
כימיה 525
ספרות 525
תנ"ך 525
היסטוריה 525
אנגלית 525
אנגלית 415
ערבית (לדוברי ערבית) 5 25
ביולוגיה525
מדעי המחשב525
עברית לדוברי ערבית525

 
ב. מועמד שנבחן במקצוע "בין תחומי" אחד או יותר ציוני במקצוע זה יחולק ויירשם כציונים במקצועות החובה החסרים בתעודת הבגרות שלו, כגון: היסטוריה, ספרות, אזרחות. מקצוע בין תחומי אינו מקבל בונוס.

ג מועמד שנבחן בבחינת בגרות המשולבת משני מקצועות (כגון: מתמטיקה ותורת המחשב) והמעוניין לקבל בונוס עבורם, יציג אישור ממנהל ביה"ס על מספר היחידות של כל אחד מהמקצועות בנפרד, על מנת לבדוק אם מקצועות אלה עומדים בקריטריונים שנקבעו לקבלת הבונוס ולא, יפוצל המקצוע והציון שניתן למקצוע הכולל יינתן לכל אחד מהמרכיבים.

ד.  מועמד שנבחן באחד מהמקצועות הטכנולוגיים ברמה של 5 יחידות לימוד בלבד עד וכולל מחזור תשנ"א ומעוניין בתוספת בונוס עבור אותו מקצוע, בכפוף לרשימת המקצועות המזכים בבונוס, ימציא בעת ההרשמה אישור ממנהל בית ספרו, המפרט בכמה יחידות עיוניות נבחן במקצוע זה.

ו. מועמד שנבחן במקצוע טכנולוגי ברמה של 7 יחידות לימוד או ב- 5 יחידות לימוד ממחזור תשנ"ב יקבל תוספת בונוס.

ז.  ניתן להוסיף את התוספות רק מציון 60 ומעלה.

 

הערות:

חישוב ממוצע הבגרות (בתוספת הבונוסים) יחושב כממוצע בגרות אופטימלי , כלומר, הממוצע הגבוה ביותר מבין הממוצעים האפשריים ובתנאי שיתקיימו התנאים הבאים:

א. בחישוב הממוצע יכללו מקצועות החובה (ראו ב"מתכונת תעודת הבגרות הישראלית").
ב. יושמטו ציוני הבגרות ממקצועות הבחירה בלבד הגורמים להורדת הממוצע.
ג. סה"כ יחידות הלימוד בשני הסעיפים הנ"ל יהיה 20  לפחות.

ד. ילקחו בחשבון וידווחו למחשב רק ציוני הבגרות המופיעים תחת הכותרת "סופי" (הציון המסכם במקצוע)

 

לחישוב ממוצע בגרות לחץ כאן. יש להקליד את הציונים כפי שמופיעים בתעודת הבגרות (ללא הבונוסים).