דלג לתוכן העמוד
הפקולטה
למדעי הטבע
הירשמו ללימודים להרשמה

אבני הדרך להתקדמות במחקר

תכלית עבודת גמר היא גיבוש הידע שרכש התלמיד בלימודיו, על ידי יישום ידע זה למחקר ברמה נאותה ובקנה- מידה סביר, לרבות סקר ביקורתי בגישה מחקרית על מחקרים קיימים וכדומה.

העבודה תהיה בהיקף המאפשר ביצועה תוך שנה אחת.

עבודת הגמר צריכה לשקף את יכולתו של התלמיד לשלוט בכלים המדעיים שהועמדו לרשותו בתחום מחקרו, דרך מחשבה עצמאית וכושר בעיבוד החומר המדעי ובסיכומו.

עבודת המחקר הינה בנוסף לתכנית הלימודים של המחלקה.​

 • ​​א. מנחה

במהלך סמסטר ראשון ללימודים יש לקבל הסכמה של חבר/ת  סגל מהמחלקה להנחיה. לאחר קבלת ההסכמה, יש לדווח באמצעות טופס מקוון  את פרטי המנחה וכן נושא מחקר.

הדיווח יעשה עד תום סמסטר ראשון ללימודים.​

ב.       תכנית מחקר

תכנית המחקר צריכה להיות בהיקף של עד ארבעה עמודים ולכלול את הפרטים הבאים: פרטים אישיים של התלמיד, שמות המנחים, נושא המחקר בעברית ובאנגלית, רקע מדעי, מטרת המחקר, שיטות לביצוע המחקר ורשימת מקורות.

תכנית מחקר תוגש בתום סמסטר שני ללימודים ע"ג טופס מקוון.

הטפסים לעיל נמצאים באתר הפקולטה – חוצץ "תארים מתקדמים"

ג.        עבודת גמר

בתום סיום חובות תכנית הלימודים, ולא יאוחר מתום 4 סמסטרים ללימודים, יש להגיש את עבודת הגמר למזכירות לימודי מוסמכים.

העבודה תוגש כשהיא חתומה ע"י התלמיד, מנחה/ים ויו"ר ועדת מוסמכים מחלקתית.

מספר העותקים שיוגשו יהיו כמספר המנחה/ים + 2.

אין צורך לכרוך את העותקים לשיפוט, אלא להגיש כל עותק בניילון שקוף.

הנחיות לכתיבת עבודת גמר

ניירלבן, גודל קוורטו או A4, משקל מינימלי 60 גרם
הדפסהשורה וחצי, כל צורת אותיות תתקבל
שולייםשוליים של 4 ס"מ לכריכה, ולפחות חצי ס"מ בכל אחד משלשת הצדדים הנותרים
מספורבראש העמוד באמצע יופיע מספר העמוד.  העמודים ימוספרו באופן שוטף.  התקציר ימוספר בספרות רומיות או באותיות עבריות.  גוף העבודה ימוספר במספרים מערביים.
פסקאותהפסקאות יסומנו בכל שיטות המספור, כאשר המספר הראשון יציין את הפרק.
דף כריכהמצ"ב דוגמא (נספח א)
דף כותרתשער פנימי, מצ"ב דוגמא (נספח ב)
משוואותסימנים וסמלים ירשמו בגוף העבודה בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים המקובלים.  מספרי המשוואות יופיעו בסוגרים בצד ימין קרוב לשוליים.
תקציר
 1. אורכו יוגבל ל-500 מילים.
 2. בראש עמוד התקציר יופיעו הפרטים הבאים:  שם העבודה, שם המחבר, הצהרה - שהעבודה היא עבודת גמר לתואר "מגיסטר", שם האוניברסיטה, השנה.
תוכן הענייניםהרשימה תפורט עד לדרגה השלישית, כלומר: פרקים, סעיפים ותת-סעיפים.
מקורות ספרותיים

רשימת המקורות הספרותיים תופיע בסדר הבא:         

ספרים - שם המחבר (שם משפחה תחילה), שם הספר - הפרק, העמוד המצוטט, שם ההוצאה, מקום ההוצאה, השנה.

מאמרים - שם המחבר (שם משפחה תחילה), שם המאמר, שם העיתון, מס' הכרך, העמודים, השנה.

מספור המקורות הספרותייםבגוף העבודה יצוין המקור על-ידי רישום בסוגריים של מספר הספרותיים המקור, כפי שהוא מופיע ברשימת המקורות הספרותיים, או רשימת המקורות תהיה ערוכה על-פי סדר אלפביתי.
תאריך

אם נדרשו תיקונים בבחינת הגמר – תאריך ההגשה בפועל של עבודת הגמר הסופית.

אם לא נדרשו תיקונים בבחינת הגמר – תאריך המבחן.

התאריכים ירשמו לפי חודש ושנה בעברית ובאנגלית.

סדר הצגת העבודה

 1. דף הכריכה
 2. דף כותרת
 3. תקציר
 4. הבעת תודה
 5. תוכן העניינים
 6. רשימת הטבלאות והאיורים
 7. גוף העבודה
 8. נספחים
 9. הערות
 10. המקורות הספרותיים
 11. תוכן העניינים באנגלית, אם העבודה הוגשה בעברית ולהיפך.
 12. תקציר באנגלית, אם העבודה הוגשה בעברית ולהיפך.
 13. דף הכריכה – באנגלית, אם העבודה הוגשה בעברית ולהיפך.
כריכה

בהתאם לשפת כתיבת העבודה.

חיבור הדפים בהלחמה ופס דביק (לא ספירלה).

מומלץ להדפיס את העבודה במדפסת דו-צדדית.

 

 

 

 

נספח א - דף הכריכה

 

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

 

הפקולטה למדעי הטבע

 

המחלקה ל .............................................

 

 

 

 

נושא החיבור ...........................................................................................

 

חיבור לשם קבלת התואר "מגיסטר" בפקולטה למדעי הטבע

 

מאת .........................................................................................................

 

 

 

 

 

תאריך עברי ...............................                                תאריך לועזי..............................

 

 

 

 


 

 

נספח ב - דף הכותרת

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

הפקולטה למדעי הטבע

המחלקה ל...........

 

חיבור זה מהווה חלק מהדרישות לקבלת התואר "מוסמך למדעי טבע" (M.Sc)

 

נושא החיבור ...........................................................................

 

.............................................................................................

 

 

מאת ..................................................

 

שם המנחה (דרגה, שם) .......................................

 

 

חתימת המחבר ....................................                                                                     תאריך ...................................

 

אישור המנחה ......................................                                                                      תאריך ...................................

אם יש מספר מנחים יש להקצות שורה לכל מנחה

 

אישור יו"ר ועדת מוסמכים מחלקתית ......................                                   תאריך ..................................


 

 

ד. תהליך השיפוט ובחינת גמר

עם הגשת עותקי עבודת הגמר למזכירות לימודי מוסמכים, ייבדק תדפיס הלימודים של התלמיד. עבודת הגמר תשלח לשופטים לשיפוט, לאחר אישור רשימת השופטים. הערות השופטים ובקשה לתיקונים, אם יהיו, יועברו על-ידי מזכירות לימודי מוסמכים ליו"ר מוסמכים של המחלקה.

עם קבלת חוות הדעת מכל השופטים יתואם מועד לבחינת גמר. תיאום מועד בחינת הגמר נעשה באחריות יו"ר ועדת השופטים בתיאום עם מזכירות המחלקה.