​​SubBanner210.jpg

תוכנית "אשלים" לסטודנטים מצטיינים

מטרת התוכנית היא לחשוף את הסטודנטים הטובים ביותר בפקולטה לתחומי מדעי הטבע.

לתוכנית יתקבלו מועמדים מצטיינים לתואר ראשון עם נתוני קבלה גבוהים ביותר (סטודנטים שיצטיינו בהמשך לימודיהם יוכלו להצטרף במהלך לימודיהם, בהתאם לכללי התוכנית).

למצטייני "אשלים" תיבנה מסגרת לימודים שתאפשר להם למצות את יכולותיהם הגבוהות.

 

להלן עיקרי התוכנית:

1. מתן גמישות בהרכבת תוכנית הלימודים בהיקף של עד 30 נק"ז במקום קורסי בחירה בלבד, ובהתאם לבחירת הסטודנט מכל תחום באוניברסיטה. קורסים אלו ייקבעו לאחר התייעצות עם מרכז התוכנית במחלקה ובאישור יו"ר ועדת ההוראה המחלקתי.

2. מנחה אישי: לכל תלמיד בתוכנית ימונה מנחה אישי מבין חברי הסגל האקדמי הבכיר במחלקה אליה התקבל.

3. המשך השתתפות בתוכנית "אשלים" מותנה בשמירה על ממוצע ציונים שנתי גבוה בשנים א' ו-ב', בהיקף לימודים מלא (36 נק"ז לפחות בשנה).

4. זכאות לפרס "סוזן זלוטובסקי", למועמדים מצטיינים לשנה"ל תשע"ט (לשנה אחת בלבד), עד גובה שכר לימוד בסיסי מלא לכל היותר. סכום הפרס האישי ייקבע לאחר סיכום תהליך הקבלה לאוניברסיטה לשנת הלימודים תשע"ט (ע"פ עקרונות פרס סוזן זלוטובסקי למועמדים מצטיינים כמפורט בידיעון האוניברסיטה).

5. השתתפות בהרצאות "חזית המחקר" המתקיימות במהלך השנה.

בהמשך לימודיהם יוכלו הסטודנטים שיעמדו בקריטריונים האוניברסיטאיים להצטיינות לזכות בפרסי לימודים לתלמידים מצטיינים.

לתכנית ההרצאות לחץ כאן