כניסה
|
Ben-Gurion University of the Negev
Kreitman School of Advanced Graduate Studies

 מערכת מקוונת בעלת ממשק אינטרנטי לטיפול בשיפוט עבודות דוקטורט

להלן הנחיות וכניסה למערכת שיפוט עבודות דוקטורט

אנא קראו את KreitmanInsStudentsREV.pdfמצגת ההנחיות
הקישורית לכניסה למערכת הינה:
https://appeals.bgu.ac.il/krientmanphd/login.aspx
במידה ונתקלתם בבעיה עם המערכת אנא פנו לבי''ס קרייטמן, באימייל או טלפונית.
בברכה,
הדיקנית וצוות בי''ס קרייטמן

מחשוב תהליך שיפוט עבודות דוקטורט-חברי סגל וסטודנטים.pdfמחשוב תהליך שיפוט עבודות דוקטורט-חברי סגל וסטודנטים 

 

 ​מערכת לקביעת מנחה ונושא

להלן הנחיות וכניסה למערכת קביעת נושא ומנחה - 

אנא קראו את המצגת: students
הקישורית לכניסה למערכת הינה:
במידה ונתקלתם בבעיה עם המערכת אנא פנו לבי''ס קרייטמן, באימייל או טלפונית.

 

מידע לסטודנטים
הצג הכל        הסתר הכלמידע כללי לתלמידי דוקטורט

תלמידים במסלול הרגיל והמשולב - תקופת הלימודים והמחקר לא תעלה על ארבע שנים מתוקף הקבלה.


תלמידים במסלול הישיר - תקופת הלימודים והמחקר לא תעלה על חמש שנים מתוקף הקבלה.


בהתאם לתקנון וסדרי לימודים לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה" הקבלה לדוקטורט בשלב הראשון הינה לתקופת נסיון של 12 חודשים.

תלמידים במסלול הרגיל  נדרשים:

1.       למלא את טופס קביעת המנחה (חבר סגל האוניברסיטה מדרגת מרצה בכיר ומעלה) מיד עם הקבלה ללימודים (תאריך תחילת הסמסטר הראשון ללימודים).

2.       למלא את טופס אישור נושא המחקר שלושה חודשים מיום הקבלה.

3.       להגיש את הצעת תוכנית המחקר, כשהיא מאושרת ע"י המנחה וע"י ועדת לימודי מוסמכים מחלקתית, תוך שנה מיום הקבלה.

4.       שנה לאחר בחינת המועמדות, וכל שנה לאחר מכן עד להגשת עבודת הדוקטורט, יש להגיש דוח התקדמות המתאר את ההתקדמות במחקר לאחר אישור הועדה המלווה.

5.       להגיש את עבודת הדוקטורט בתום 4 שנים מתאריך הקבלה.

תלמידים במסלול המשולב נדרשים:

1.       למלא את הטפסים של קביעת מנחה ואישור נושא המחקר, ולהגיש הצעת מחקר בתאריך הקבלה ללימודים.

2.       שנה לאחר בחינת המועמדות, וכל שנה לאחר מכן עד להגשת עבודת הדוקטורט, יש להגיש דוח התקדמות המתאר את ההתקדמות במחקר לאחר אישור הועדה המלווה.

3.       להגיש את עבודת הדוקטורט בתום 4 שנים מתאריך הקבלה.

 

תלמידים במסלול הישיר נדרשים:

1.       למלא טופס קביעת מנחה, טופס אישור נושא למחקר, ולהגיש תמצית הצעת מחקר לא יאוחר מסוף החודש הראשון של הסמסטר השלישי ללימודים.  

2.       להגיש את הצעת המחקר לדוקטורט לא יאוחר מסוף החודש הראשון של הסמסטר החמישי.

3.       שנה לאחר בחינת המועמדות, וכל שנה לאחר מכן עד להגשת עבודת הדוקטורט, יש להגיש דוח התקדמות המתאר את ההתקדמות במחקר לאחר אישור הועדה המלווה.

4.       להגיש את עבודת הדוקטורט בתום 5 שנים מתאריך הקבלה.

את הטפסים יש למלא באתר האינטרנט של בי"ס קרייטמן בכתובת http://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/4Students.aspx

 

דרישות לימודים במסגרת תכנית הלימודים לתואר שלישי:

1.       ללמוד קורסים הרלוונטיים לתחום המחקר בהיקף 6 עד 10 נקודות זכות (קורסים ברמה של תואר שני) בתאום עם המנחה. יש לסיים את הקורסים בתוך 3 שנים מיום הקבלה.

סטודנטים במסלול הישיר נדרשים להשלים ¾ מתוכנית הלימודים לתואר השני של מחלקת האם שלהם במשך שלוש השנים הראשונות ולהשיג ציון ממוצע של לפחות 85 בלימודים אלה.

2.       ללמוד את הקורס "כתיבה מדעית באנגלית", ללא נקודות זכות.

3.       סמינרים וסדנאות בהתאם לדרישות המחלקה, ללא נקודות זכות.

4.       להעביר הרצאה סמינריונית במחלקת האם, בנושא המחקר, בשנה האחרונה ללימודים.

לקראת תחילת כל סמסטר חובה להירשם (באינטרנט) לקורסים. סטודנט/ית שאינו שומע/ת קורסים אלא עוסק/ת במחקר בלבד, גם כן חייב/ת לערוך הרשמה במחשב לקורס "מחקר" 10.3.0051 על מנת להיות סטודנט/ית פעיל/ה.

מידע על מועדי והליכי הרישום יפורסם בלוח המודעות באתר האינטרנט של ביה"ס –  http://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/default.aspx

 

 

הנחיות לסטודנט להגשת הצעת מחקר

 


1.      הצעת תוכנית המחקר תכתב בשפה העברית או האנגלית ותוגש למזכירות תלמידי מחקר.

 סטודנטים במסלול הרגיל יגישו את הצעת מחקר,  לא יאוחר מ - 12 חודשים מיום קבלת התלמיד ללימודים. סטודנטים במסלול הרגיל, שאינם מקבלים מלגה, יגישו את הצעת המחקר לא יאוחר מ-24 חודשים .


סטודנטים שהתקבלו למסלול המשולב יגישו את הצעת המחקר בתחילת הסמסטר שבו התקבלו ללימודים.

תלמידים במסלול הישיר יגישו את תכנית המחקר עד סוף החודש הראשון של הסמסטר החמישי ללימודיהם.2. הגשת הצעת מחקר :
הצעת תוכנית המחקר, לאחר אישור המנחה ויו"ר ועדת לימודי מוסמכים מחלקתית, תוגש :
1.ב – 5 עותקים מודפסים על ניר A4  היקף של עד 20 עמודים**, לא כולל רשימת מקורות. הצעה בהיקף גדול יותר תידחה על הסף.
2. עותק אחד על גבי תקליטור CD  או באמצעות דוא"ל  בפורמט PDF  .
3. קביעת מנחה. - להלן קישור למערכת, קובץ ההנחיות בלשונית "לסטודנטים" מטה.  

4.אישור נושא - להלן קישור למערכת, קובץ ההנחיות בלשונית "לסטודנטים"
מטה.

 


 
3.      הצעת התוכנית תכלול:

 1.       דף שער – דוגמא מצ"ב אישור וחתימת המנחה, ואישור וחתימת יו"ר הוועדה המחלקתית.


 2.      תקציר -  תלמיד הכותב את הצעת המחקר בעברית חייב לצרף תקציר בעברית. תלמיד הכותב את הצעת   המחקר באנגלית חייב לצרף תקציר בעברית ובאנגלית. (היקף התקציר עמוד אחד בלבד).


3.      מטרת העבודה - כולל הגדרת השערת המחקר.

4.      חשיבות העבודה - הרקע המדעי לעבודה.

5.      החידושים הצפויים בעבודה.

6.      עבודות שנעשו ופורסמו בנושא.

7.      הגישה המחקרית של העבודה, השיטות לפתרון השאלה ושלבי הביצוע.

8.      תוצאות ראשוניות המצביעות על ישימות ההצעה .

9.      מקורות ספרות.

 10.  רשימת ראשי פרקים של העבודה המתוכננת ( לתלמידי מדעי הרוח).


תלמיד במסלול המשולב, ההצעה תכלול גם פרק המתאר את העבודה שנעשתה במסגרת תקופת הלימודים לתואר שני, תוצאות שהושגו ומסקנות הביניים שהוסקו. פרק זה חייב להיות מספיק מפורט כדי שהקורא יוכל לשפוט את טיב והיקף העבודה שכבר נעשתה ותרומתה לפתרון הבעיה הכללי.
** היקף ההצעה לתלמידי המסלול המשולב:
מדעי החברה, בריאות,טבע,הנדסה וניהול – עד 60 עמודים, כולל  רשימת מקורות.      
מדעי הרוח -  עד 100 עמודים כולל רשימת מקורות.


 הנחיות לסטודנט להגשת הצעת תוכנית מחקר.docהנחיות לסטודנט להגשת הצעת תוכנית מחקר.doc


 


 


 • הנחיות להדפסת דף השער:

 


אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הצעת תוכנית מחקר ללימודי דוקטורט

 

 

 

  

נושא העבודה בשפה העברית
 

נושא העבודה בשפה האנגלית

 


 

 


  

 


שם הסטודנט

תאריך

 


 

 

 

 

 שם מנחה : _______________________    חתימת מנחה:_____________

 

שם יו"ר ועדת מוסמכים מחלקתי:____________    חתימה :____________

 

 


הנחיות לסטודנט להגשת דו"ח התקדמות

 הנחיות לסטודנט להגשת דו"ח התקדמות


הדו"ח יוגש אחת לשנה (בהתאם לתאריך שנמסר לך במכתב "מעבר למעמד מן המניין") במשך כל תקופת הלימודים עד להגשת העבודה לשיפוט.

 1. הנחיות לכתיבת הדו"ח. הדו"ח יכלול :

                                 א.         נושא עבודת המחקר, שם תלמיד המחקר, היחידה האקדמית שבמסגרתה מתבצעת העבודה והתקופה שאליה מתייחס הדו"ח.

                                 ב.         תקציר בן כ-50 מילים


                                           סטודנט המגיש דוח ראשון יכלול פירוט הפעילות העיקרית שנעשתה בשנה האחרונה מהגשת הצעת המחקר  תוך דגש כיצד מה שנעשה קידם     

                              את המחקר בשנה האחרונה.

                                           סטודנט המגיש דו"ח שני יכלול  פירוט הפעילות העיקרית שנעשתה עד הגשת דו"ח התקדמות קודם ואת הפעילות העיקרית שעשתה במחקר

                             מהגשת דו"ח התקדמות קודם, תוך דגש כיצד מה שנעשה קידם את המחקר בשנה האחרונה.   תוכנית עבודה לתקופה שנותרה עד הגשת התיזה.

                                  ג.          התקדמות במהלך העבודה  בשנה האחרונה.

                                  ד.         רשימת פרסומים מדעיים.


                                 ה.         השתתפות פעילה בכנסים  מדעיים (רק בשנה האחרונה) .

           בדו"ח האחרון, לפני תחילת כתיבת העבודה, יסכם התלמיד את ההישגים של מחקרו.

  3. דו"ח יהיה תמציתי ולא יעלה על חמישה עמודים.

4.  כל דחייה בהגשת הדו"ח חייבת באישור ועדת תלמידי מחקר. ללא אישור כזה תנקוט הוועדה בצעדים להפסקת לימודי התלמיד.

 • הדו"ח יוגש לביה"ס קרייטמן מודפס  לאחר חתימתם של המנחה והיו"ר המחלקתי על גבי טופס נלווה לדוח התקדמות.

 •  לאחר אישור המנחה והיו"ר יש להגיש את דו"ח ההתקדמות לועדה המלווה בצירוף טופס הערכה של ועדה מלווה.

 ועדה מלווה


חברי הועדה הינם הבוחנים הפנימיים בבחינת המועמדות של הצעת המחקר.

חברי הועדה ישלחו את "טופס הערכה " לרכזת בביה"ס קרייטמן לאחר פגישה עם הסטודנט.

*דוח ההתקדמות לא יאושר ללא טופס הועדה המלווה.


טופס נלווה לדו"ח התקדמות


ועדה מלווה - טופס הערכה.docועדה מלווה - טופס הערכה.doc


דוגמאות לדו"חות התקדמות:


דוח התקדמות מדעי הבריאות.pdfדו"ח התקדמות מדעי הבריאות


דוח התקדמות מדעי הטבע.pdfדו"ח התקדמות מדעי הטבע


דוח המתקדמות מדעי הרוח והחברה.pdfדו"ח המתקדמות מדעי הרוח והחברה
 

הנחיות להגשת עבודת המחקר לשיפוט

 

הוראות לגבי העריכה וההגשה של חיבור עבודת המחקר לשיפוט

 

1.       עם סיומו, יסוכם המחקר בחבור מדעי לפי נוהגי המבנה (ראה סעיף 10) והמינוח המקובלים בספרות המקצוע ובסגנון הראוי לפרסום הן בחלק בשפה העברית והן בשפה האנגלית.

 

2.       החבור ייכתב בשפה העברית או בשפה האנגלית (לחיבור הכתוב בשפה העברית יצורף תקציר בשפה אנגלית. לחיבור הכתוב בשפה האנגלית יצורף תקציר שפה עברית - ראה פירוט בסעיף 4 ).

לחיבור הכתוב בשפה האנגלית יצורף אישור עריכה לשונית מעורך לשוני או במקרים חריגים מהמנחה , באישור דיקן ביה"ס.

לתשומת ליבכם, בעבודת דוקטורט כאסופת מאמרים  גם נדרשת עריכה לשונית .


 

3.       החבור יוגש למזכירות ביה"ס קרייטמן מאושרים ע"י המנחה/ים באופן הבא:

·         3 עותקים (שלא יוחזרו), כמפורט בסעיף 5 ו-6


·         כרוכים בספירלה (כריכה זמנית).


·         מודפסים על נייר 4  לבן.


·         פונט גודל 12 בעברית וגודל 12 באנגלית


·         שוליים מכל הצדדים ועם רווח אחד וחצי בין השורות.


·         בנוסף הנך נדרש/ת להגיש עותק של העבודה ותקציר בנפרד על גבי תקליטור.


 •        לחיבור הכתוב בשפה העברית יצורף גם תקציר בשפה האנגלית (בצד האנגלי של העבודה- שמאל). לחיבור הכתוב בשפה האנגלית יצורף  גם תקציר בשפה העברית (בצד בעברית - ימין של העבודה). היקף התקציר יהיה כ-5% מהיקף העבודה המלאה. בסוף התקציר יצורפו מילות מפתח בעברית ובאנגלית.

 

5.       להלן דגשים לאופן הגשת דפי הכריכה. שימו לב, הנכם נדרשים לדפי כריכה בשפה העברית והן בשפה האנגלית ללא תלות בשפת החיבור.

·         נוסח דף הכריכה יהיה בצבע כחול לפי הדוגמא המצ"ב.

·         נוסח השער הפנימי (יבוא לאחר דף הכריכה הכחול) לפי הדוגמא המצ"ב.

·         בדף הפנימי השני יצויין בהדרכת מי ובאיזו מחלקה ופקולטה נעשתה העבודה.לפי הדוגמא המצ"ב.

·         הדף הפנימי השלישי ייועד להצהרת התלמיד לפי הדוגמא המצ"ב.

·         הדף הפנימי הרביעי ייועד להבעת תודה לפי רצון הסטודנט.

·         הדף הפנימי החמישי ייועד להקדשה לפי רצון הסטודנט.

·         לתשומת ליבכם, התאריך שיופיע על גבי העבודה יהיה תאריך ההגשה בפועל.

 

6.        לאחר השער הפנימי יבואו: תוכן העניינים, תקציר וגוף העבודה הכולל: 

·         מבוא, הכולל הסבר מפורט על מטרת המחקר, תיאור הידוע בנושא הקשר שבין עבודת  המחקר ועבודות של אחרים באותו נושא.

·         תיאור המחקר ותוצאותיו. לרוב, רצוי לתאר את השיטות שנוצלו והתוצאות בפרקים נפרדים.

·         דיון במחקר והסקת מסקנות כולל  השוואה למסקנות קודמות בשטח המחקר.

·         ביבליוגרפיה מלאה (כולל כותרת המאמר).

 

7.       למשוואה וטבלאות בגוף העבודה יינתן מספור רץ.

נהוג לכלול בתחילת החבור, לאחר תוכן העניינים רשימה של איורים ורשימה של טבלאות.

 

8.       היקף החיבור:

לתלמידי הפקולטות למדעי הבריאות, מדעי ההנדסה, מדעי החברה, מדעי הטבע ומדעי הניהול,

לא יעלה היקף העבודה על 100 עמודים.

- לא כולל: נספחים, תקצירים, גרפים,  מילות מפתח וביבליוגרפיה מלאה.

במקרים שהתיזה מסכמת מחקר איכותני לא יעלה היקף העבודה על 250 עמודים

- לא כולל: נספחים, תקצירים, גרפים, מילות מפתח וביבליוגרפיה מלאה.

לתלמידי הפקולטה למדעי הרוח, לא יעלה היקף העבודה על 350 עמודים לא כולל: נספחים, תקצירים, גרפים, מילות מפתח וביבליוגרפיה.

 

9.       לאחר אישור העבודה ע"י השופטים ובהתאם להודעת מזכירות ביה"ס יוגש החיבור ב-5 עותקים כרוכים, חתומים ע"י המנחה/ים ומאושרים ע"י דיקן ביה"ס. עותקים ישלחו לספריה, למחלקה ומזכירות ביה"ס.

 

10.   ניתן להגיש עבודת דוקטורט כאסופת מאמרים - הנחיות נמצאות תחת:

הנחיות לכתיבת דוקטורט כאסופת מאמרים


 

:לנוחיותכם מצ"ב דוגמאות לדפי כריכה (בצבע כחול), דף פנימי ראשון ודף פנימי בעברית ובאנגלית

 

הנחיות לכתיבת דוקטורט כאסופת מאמרים

ניתן להגיש עבודת דוקטורט כאסופת מאמרים – להלן הנחיות:


1.  העבודה צריכה להיכתב בשפה אחת (עברית/אנגלית).

 

2. התלמיד חייב  להיות המחבר הראשון בשלושת המאמרים


3.       יש לצרף לבקשה להגשת הדוקטורט כאסופת מאמרים את טופס בקשה לאסופת מאמרים  

ובו לציין את ה -Journals Impact Factors ואת ה-Ranking   Journal של כל מאמר בעת הגשת הבקשה לכתיבת דוקטורט כאסופת מאמרים . יש להעביר בעת הבקשה את המאמרים.


 4.       לתשומת לבכם יש להגיש את עבודת הדוקטורט כאסופת מאמרים על פי כללי הגשת עבודת דוקטורט הרגילה  בהתאם להנחיות, כפי שכתובות ב "הוראות לגבי העריכה וההגשה של חיבור עבודת המחקר" . לפי הנחיות שכתובות:


http://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/4Students.aspx


 


5.  המאמרים יתפרסמו בזורנלים המדורגים כ 50% העליונים בתחום, לפחות מאמר אחד יהיה בעיתון המדורג כ Q1  בתחום.   בתוך הדירוג ניתן לבדוק אם המאמר מדורג גבוה ב Q2   על הגבול של Q1, או על הגבול של Q3. יש לציין פרוט מספרי.
 

6. אין לכלול סקירות כחלק מהמאמרים הבונים את התיזה.

 

7.  אם ישנם תלמידי מחקר השותפים לפרסום המאמרים, יש לקבל את הסכמתם (בכתב) שהמאמר יופיע בתיזה שלך. כנ''ל לגבי שותפים למחקר. מאמר יכול להכלל כחלק מתיזת מאמרים רק בתיזה אחת.

 

8. על התלמיד להצהיר שהמאמרים מייצגים עבודה עצמאית שלו. אם היו שתופי פעולה – זה מותר, אך יש לציין מה היתה תרומתו של התלמיד במחקר.

 

 (מתוך תקנות וסדרי לימודים לקראת  התואר " דוקטור לפילוסופיה" (- (Ph.D. סעיף 10:

 


בתוקף מדצמבר 2004

 

10. כללי

ניתן יהיה להגיש גם עבודת דוקטור המורכבת ממאמרים המציגים את תוצאות מחקריו של התלמיד. חשוב להדגיש כי גם ובעיקר במקרים אלה יש להקפיד על מימושו של התנאי הקובע כי לשם קבלת תואר על התלמיד – לבצע מחקר עצמאי ומקורי שיש בו משום תרומה ייחודית לקידום הידע והבנה בתחום הנחקר ולהגישו כ 'עבודת דוקטור'.


תנאים להגשת הבקשה

10.1.1               יוגשו לפחות שלושה מאמרים שהתקבלו לפירסום בכתבי עת איכותיים בתחום, המקיימים הליכי שיפוט. המאמרים יכתבו על ידי התלמיד. התלמיד חייב להיות המחבר הראשון של המאמרים, או לחילופין צוין במפורש במאמר שתרומתם  המדעית של התלמידים למאמר שווה. עם  זאת מודגש כי לא ניתן לכלול את אותו המאמר בשתי עבודות דוקטורט.

10.1.2   יתקבלו אך ורק מאמרים הקשורים לנושא עבודת הדוקטור כפי שאושר בהצעת המחקר.

 

10.2     אופן הגשת הבקשה

הבקשה להגשת עבודה המורכבת ממאמרים תכלול מכתבים מאת התלמיד והמנחה בצירוף עותק של המאמרים:

10.2.1  מכתב התלמיד יתייחס בפירוט לנושאים הבאים:

א.         פירוט המאמרים והיכן פורסמו או התקבלו לפרסום. ( במאמרים שעדיין לא פורסמו יש לצרף אישור שהתקבלו לפרסום ממערכת כתב העת).

ב.         סדר הופעת המאמרים בעבודת המחקר. כיצד הם יוצרים מבנה המשכי והגיוני ועונים על נושא שנחקר.

ג.          פירוט לגבי פרקים נוספים של תוצאות שלא נכנסו למאמרים ואמורים להיכלל בעבודת המחקר.

10.2.2  מכתב המנחה יכלול התייחסות למאמרים ולחלקו של התלמיד בכל מאמר לפי הפירוט הבא:

            א.       מה הייתה תרומת התלמיד למאמר. מה היה חלקו של התלמיד ביחס לחלקם של המחברים האחרים.

            ב.       איכות כתב העת בהם פורסמו המאמרים.

             ג.       הצהרה כי למרות שלא תוגש במקרה זה עבודת דוקטור במתכונת המקובלת יישמר הכלל הבסיסי שהמחקר הוא עצמאי ומקורי ושיש בו תרומה ייחודית לקידום הידע וההבנה בתחום המחקר.

 10.2.3  אישור המנחה להסכמת המחברים הנוספים להכללת  המאמרים המשותפים בעבודת הדוקטורט. בהעדר הסכמה כאמור, תכריע ועדת תלמידי מחקר אם ניתן לכלול את המאמר באסופת המאמרים.

 

10.3  החלטת הוועדה לתלמידי מחקר

הוועדה לתלמידי מחקר תשקול את בקשת התלמיד והמנחה, ותחליט בנושא.

 

10.4 הליכי הגשה לשיפוט

אופן הגשת העבודה:

עם סיום הלימודים והמחקר יגיש התלמיד לוועדה לתלמידי מחקר את עבודת הדוקטור המורכבת ממאמרים לפי המתכונת הבאה:

10.4.1  מבוא שיכלול התייחסות לנושאים האלה:

א.     סקירה עדכנית של תחום המחקר הכללי.

ב.         סקירה כללית של המאמרים ואופן השתלבותם בתחום המחקר הכללי.

ג.          תאור סדר הופעת המאמרים, הקשר ביניהם וכיצד הם יוצרים מבנה המשכי והגיוני.

ד.         שיטות מחקר ומערכת ניסויית: תיאור שיטות המחקר שאינן מתוארות במאמרים, ובמקרה הצורך תיאור רחב של השיטות שתוארו במאמרים בקצרה. יש לשים בעיקר דגש על שיטות שפותחו במהלך העבודה. במידה ומדובר בעבודה ניסויית תבוצע סקירה מפורטת של המערכת הניסויית ששימשה את המחקר.

10.4.2  המאמרים

פרק זה יכלול את המאמרים, שסודרו לפי רצף התקדמות המחקר, ואת החומר נמצא בהליכי הפרסום.

 10.4.3  דיון וסיכום:

א.  דיון נרחב בתוצאות ובמשמעותן.

ב.  עיקרי התוצאות שהוצגו במאמרים.

ג.   הבלטת החידושים ותרומתם לתחום.

10.4.4    רשימת מקורות למבוא ולסיכום וכאלה שאינם מופיעים במאמרים.

 

10.5          שפת העבודה

שפת עבודת הדוקטורט המורכבת ממאמרים תהיה בעברית או באנגלית. כתיבת הדוקטורט בכל שפה אחרת חייבת קבלת אישור מראש של הוועדה לתלמידי מחקר.

 

10.6     שיפוט העבודה

תהליכי השיפוט של עבודת דוקטור המורכבת ממאמרים יהיו ההליכים הרגילים. יחד עם זאת, כיוון שמדובר בעבודה שהוגשה במתכונת מיוחדת, יצורף מכתב הסבר כללי לשופטים בנושא. כמו כן, יצורף לעבודה הנשלחת לשיפוט מכתבו של המנחה המתייחס בפירוט למאמרים ולחלקו של התלמיד בהם.


לנוחיותכם מצ"ב דוגמאות לדפי כריכה (בצבע כחול), דף פנימי ראשון ודף פנימי בעברית ובאנגלית:
 ההנחיות להדפסה:


 


 ​

 

הנחיות לכתיבת דוקטורט - פרקים - לתלמידי הפקולטה לרוח וחברה, הפקולטה לניהול ולימודי מדבר בתחומי חברה

דוקטורט בפורמט פרקים יכלול :


-        תקציר בעברית


-        תקציר באנגלית


-        הקדמה כללית קצרה המסבירה את התחום בכללותו ואת מבנה הדוקטורט.


-        לפחות שלושה פרקים עצמאיים שכל אחד מכיל את תת הפרקים הבאים: הקדמה, שיטות מחקר, תוצאות, דיון. כל אחד מתת הפרקים האלה יוכל להוות תשתית לשליחת החומר לפרסום.


-        דיון כללי – המקשר בין הפרקים השונים של התיזה


-        רשימת ספרות יחידה. הפרקים לא יכללו רשימת ספרות עצמאית (יש למנוע חזרות)


כל אלה מתווספים למסגרת הכללית שהתלמיד מחויב לה בהתאם להוראות   לעריכה והגשה של חיבור עבודת המחקר.

התלמיד יצרף הצהרה שכל החומר הכלול בעבודה  הוא תוצאה של מחקרו העצמאי בלבד.
המנחה יצרף מכתב המציין שכל החומר הכלול בעבודה  הוא תוצאה של מחקר מקורי של התלמיד.
אם רוצים להתייחס לעבודה של חוקרים אחרים שחיונית כדי להבין את החומר בעבודה - יש לציין זאת מפורשות במכתבים, לקבל את הסכמתם של החוקרים האחרים בכתב, ולציין מה חלקם במכתבים ליד תיאור התוצאות.

יש לציין  ששופטים רגישים להכללת חומרים בעבודה  שלא בוצעו על ידי התלמיד. בדוקטורט מאמרים אנו מבקשים מכתב מלווה של המנחה, וגם של התלמיד, המציינים שהעבודה היא ברובה שלו. בדוקטורט פרקים  יש לכלול רק את המחקר העצמאי של התלמיד.

המכתבים יצורפו לעבודת דוקטורט  היוצאת  לשיפוט.

אין לערבב בדוקטורט  מאמרים שכבר   התפרסמו  או התקבלו לפרסום עם פרקים עצמאיים, או מאמרים הנמצאים עדיין בשיפוט. פורמט זה שונה מדוקטורט מאמרים הבנוי  על מינימום של שלושה מאמרים שהתקבלו לפרסום, או התפרסמו, כאשר התלמיד מחבר ראשון (ראשי).


אין לכתוב על הפרקים לאן מתכוונים לשלוח אותם לפרסום. לעומת זאת אפשר לציין בסוף העבודה ,בנפרד,  אם חלק   מהחומר התקבל כבר לפרסום, ואז  אפשר  גם לציין היכן.

סקירה מדעית אינה יכולה להוות פרק. אפשר להיעזר בסקירה שנכתבה לצורך הכנת ההקדמה והדיון.
 

אין צורך לקבל אישור מוקדם עבור דוקטורט פרקים במדעי הרוח. תלמידי הפקולטה לניהול, לימודי מדבר בתחומי חברה ותלמידי מדעי החברה  בפקולטה למדעי הרוח והחברה, מתבקשים להגיש "טופס בקשת אסופת פרקים". לפני הגשת עבודת הדוקטורט.

הליך שיפוט

הליך שיפוט הדוקטורט


 1. הגשת עבודת הדוקטורט  ב- 3 עותקים כרוכים בספירלה + CD של העבודה. (ע"פ הנחיות הגשה)

 2. בית ספר קרייטמן  יפנה  ליו"ר הועדה המחלקתית/פקולטית, עם העתק למנחה על מנת לקבל רשימת שופטים פוטנציאלים מומלצים.

 3. רשימת השופטים הסופית תקבע ע"י הועדה לתלמידי מחקר.

 4. ביה"ס פונה לשופטים החיצוניים ויבקש  את הסכמתם לשפוט  את העבודה.

 5. לאחר קבלת ההסכמה העבודה תשלח  לשיפוט.

 6. העבודה תשלח   בדרך כלל לשלושה שופטים  - שניים מחוץ  לאוניברסיטת בן גוריון ואחד מתוך האוניברסיטה.

 7. לאחר משלוח העבודה לכל  השופטים , תשלח הודעה על כך  לתלמיד ולמנחה.  (באמצעות הדוא"ל של BGU).

 8. במידה וחוות הדעת לא מתקבלת   בזמן,תשלחנה  תזכורות.

 9. עם קבלת חוות הדעת,  דו"ח  השיפוט ישלח  לתלמיד ולמנחה (באמצעות הדוא"ל של BGU).

 10. אם   נדרשו  תיקונים בעבודה  , יש  להגיש  לביה"ס את  התיקונים בהתאם  להנחיות שקיבלת בצרוף לדו"ח   השיפוט  (לתשומת לבכם , לכל שופט  יש להגיב במסמך נפרד בציון מס' השופט  באישור וחתימת המנחה/ים)

 11. אם התיקונים נעשו ואושרו  ע"פ הדרישות, העבודה עוברת לאישור הועדה לתלמידי  מחקר . לאחר האישור  וועדת תלמידי מחקר מעבירה את המלצתה להענקת התואר לסינאט האוניברסיטה  המתכנס  בדרך כלל  אחת לחודש וחצי.

 12. במקביל להעברת ההמלצה לסינאט התלמיד  יידרש להגיש  עבודות סופיות וחומר נלווה בהתאם להנחיות הנשלחות .

אישור התואר

לאחר אישור התואר ע"י סינאט האוניברסיטה, התלמיד יקבל  מבית ספר קרייטמן  אישור רשמי על זכאותו לתואר " דוקטור לפילוסופיה " (Ph.D.)

מועד הזכאות  לתואר הוא תאריך  דו"ח השיפוט האחרון במידה  ולא נדרשים תיקונים או תאריך אישור התיקון האחרון.  התלמיד רשאי להשתמש בתואר "דוקטור" רק מתאריך הקובע  ואילך.

הענקת תעודה

תעודות "דוקטור לפילוסופיה " מוענקת בטקס  הענקת תארים  אשר מתקיים אחת לשנה  בקיץ.

הערכה

התואר ניתן ללא הערכה  כגון "בציון מעולה "

הליך השיפוט ארוך ואנו עושים כל שביכולתנו כדי  לקצרו.  לכן תלמיד שמתעתד לצאת להשתלמות בתר-דוקטורט  בחו"ל  חייב להגיש את הדוקטורט  מוקדם   ככל האפשר ( לפחות חצי שנה לפני יציאתו לחו"ל  )  כדי שיספיק לקבל  אישור זכאות .

מלגות לנשים יולדות

כללי המלגות לנשים יולדות שונה.


ההנחיות בתקנון המלגות :

כללים להענקת מלגות


לפניות בענין המלגות נא לפנות לדיקאנט הסטודנטים.


 


גב' יעלה פיטרברג מדיקנט הסטודנטים מטפלת בזכאות למלגה לאחר לידה

 


טל:6472367


 


לתשומת לבכן, הנכן מתבקשות להגיש במקביל לביה"ס קרייטמן הארכה האקדמית


טופס אישור הארכה להגשת הדוקטורט.doc - טופס למילוי אלקטרוני.docטופס אישור הארכה להגשת הדוקטורט.doc - טופס למילוי אלקטרוני.doc


בברכה,

ביה"ס קרייטמן