v    ועדת משנה למינויים ולהעלאות בדרגה
ועדת המשנה בודקת את בקשות ראשי המחלקות האקדמיות להתחיל בהליכים (למינוי או) להעלאה בדרגה של חברי הסגל בפקולטה.
אם מצאה הועדה כי יש להתחיל בהליכים היא תמנה ועדה מקצועית. במידה והועדה הגיעה למסקנה שאין מקום לפתוח בהליכים, תחזיר התיק ליוזם התהליך מלווה במכתב מנמק.
הועדה מתכנסת פעם בחודש.
 
חברי הועדה:
הדיקן - יו"ר
פרופ' יעל אידן- הנדסת תעשייה וניהול, נציגת הסנאט
פרופ' איסמעיל אבו-סעד - חינוך
פרופ' אורי ארליך - מחשבת ישראל
פרופ' יובל גורן - מקרא, ארכיאולוגיה והמזרח הקדום
פרופ' דני פילק-פוליטיקה וממשל
פרופ' ג'ולי צוויקל- עבודה סוציאלית (ממלאת מקום )
 
רכזת הועדה: יפעת שמר
 
ועדת הפקולטה דנה ומייעצת לדיקן בכל הנוגע למדיניות פיתוח ההוראה והמחקר. כמו כן מהווה הועדה פורום לתיאום בין מחלקות. הועדה מורכבת מהדיקן (יושב ראש) , ראשי המחלקות ותוכניות הלימודים בפקולטה, וכמו כן שני נציגי מועצת הפקולטה, הנבחרים על ידי מועצת הפקולטה. הועדה מתכנסת פעם בחודש לפחות.
 
חברי הועדה:
הדיקן
הגב' רונית גרמן - רמ"ח אנגלית כשפה זרה
פרופ' נירית בן אריה דבי- רמ"ח אמנויות
פרופ' יצחק קטרה - רמ"ח גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי
פרופ' מייקל פריד- ראש התוכנית להוראת המדעים והטכנולוגיה
פרופ' הלי זמורה- רמ"ח הסטוריה כללית
פרופ' מוטי זלקין- רמ"ח הסטוריה של עם ישראל
פרופ' אדם לפסטיין - רמ"ח חינוך
פרופ' מרק גרדשטיין - רמ"ח כלכלה
פרופ'  רות ג'ינאו - ראש התכנית ללימודי אפריקה
פרופ' גדעון כ"ץ- ראש המסלול ללימודי מדינת ישראל
דר' אבי רובין - רמ"ח לימודי המזרח התיכון
פרופ' ארנה בראון לבינסון- רמ"ח לימודים רב תחומיים
דר' אורי מור - רמ"ח לשון עברית
דר'  עמליה  אס זיו - ראש התכנית למגדר
פרופ' רמי ריינר- רמ"ח מחשבת ישראל
פרופ' עפר מרדר - רמ"ח מקרא ארכאולוגיה והמזרח הקדום
דר' אילת הראל-שלו - ראש התוכנית  לניהול ויישוב סיכסוכים
דר' ניצה ברקוביץ - רמ"ח סוציולוגיה אנתרופולוגיה
פרופ' איתן בר יוסף- רמ"ח ספרויות זרות ובלשנות
פרופ'' חיים וייס - רמ"ח ספרות עברית
פרופ' דורית סגל אנגלצ'ין- רמ"ח עבודה סוציאלית
פרופ' גיא בן פורת - רמ"ח פוליטיקה וממשל
פרופ' עידו גייגר - רמ"ח פילוסופיה
פרופ' נחשון מירן - רמ"ח פסיכולוגיה
פרופ' צבי רייך - רמ"ח תקשורת
 
רכזת הועדה: יפעת שמר
 
 
ועדת ההוראה עוסקת בכל הנוגע לתוכן, לתכנון ולמהלך ההוראה בלימודי התואר הראשון. היא דנה בהצעות לתוכניות לימודים ותקנונים חדשים ולפניה מובאות בקשות של סטודנטים בנושאים החורגים מן התקנות והתוכניות המאושרות ודורשים דיון מיוחד. כמו כן , מובאים בפניה ערעורים על החלטות שהתקבלו במחלקות או במזכירות הפקולטה.
 
 חברי הועדה:
דר' שרה אופנברג - אמנויות
פרופ' ארנה בראון-לבינסון – ניהול וישוב סכסוכים
דר' כורש גליל – כלכלה
פרופ' נידאא חורי - ספרות עברית
דר' חנן יורן - הסטוריה כללית 
דר' יריב פניגר - חינוך  
דר'  נעמה עצבה-פוריה – פסיכולוגיה (יו"ר)
 
מזכירת הועדה: גב' חוה ליידר
 
 
חברי הועדה:
ד"ר יעל בן-צבי – ספרויות זרות ובלשנות (יו"ר)
דר' רועי זולטן  – כלכלה
דר' דניאלה טלמון-הלר  – לימודי המזרח התיכון
ד"ר גידי נבו – ספרות עברית
פרופ' גיא רוט - חינוך 
דר' אורי שויד – סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
 
מזכירת הועדה: גב' עידית מזרחי
 
 
 חברי הועדה:
יו"ר הועדה : דר' עאמר אבו-קרן - כלכלה
                  דר' ניר אביאלי - המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
                  דר' דניאל אונגר - המחלקה לאמנויות
                  פרופ' רות ג'ינאו - היסטוריה כללית (יו"ר)
                  פרופ' עודד ישראלי - מחשבת ישראל
                  פרופ' גלית נמרוד - תקשורת
                  דר' הללי פינסון - חינוך    
                  פרופ' שמיר יונה -  מקרא, ארכיאולוגיה והמזרח הקדום
 
 
מזכירת הועדה: גב' יעל ניר 
 
 
 
הועדה דנה במגוון הנושאים הקשורים לתכנון ופיתוח הפקולטה כגון : הקמת יחידות חדשות, קביעת תוכניות חומש וכו'.
חברי הוועדה:
הדיקן
פרופ' יובל הררי - מחשבת ישראל
פרופ' אריאל כהן - ספרויות זרות ובלשנות
פרופ' אדם לפסטיין - חינוך
פרופ' מיכל קרומר-נבו - עבודה סוציאלית