v    ועדת משנה למינויים ולהעלאות בדרגה
ועדת המשנה בודקת את בקשות ראשי המחלקות האקדמיות להתחיל בהליכים (למינוי או) להעלאה בדרגה של חברי הסגל בפקולטה.
אם מצאה הועדה כי יש להתחיל בהליכים היא תמנה ועדה מקצועית. במידה והועדה הגיעה למסקנה שאין מקום לפתוח בהליכים, תחזיר התיק ליוזם התהליך מלווה במכתב מנמק.
הועדה מתכנסת פעם בחודש.
 
חברי הועדה:
פרופ' יעל אידן- הנדסת תעשייה וניהול, נציגת הסנאט
פרופ' אורי ארליך- מחשבת ישראל
פרופ' מרק גלבר- ספרויות זרות ובלשנות
פרופ' חיים היימס, דיקן- יו"ר
פרופ' דני פילק-פוליטיקה וממשל
פרופ' ג'ולי צוויקל- עבודה סוציאלית
פרופ' נחשון מירן- פסיכולוגיה (ממלא מקום)
  
רכזת הועדה: יפעת שמר
 
ועדת הפקולטה דנה ומייעצת לדיקן בכל הנוגע למדיניות פיתוח ההוראה והמחקר. כמו כן מהווה הועדה פורום לתיאום בין מחלקות. הועדה מורכבת מהדיקן (יושב ראש) , ראשי המחלקות ותוכניות הלימודים בפקולטה, וכמו כן שני נציגי מועצת הפקולטה, הנבחרים על ידי מועצת הפקולטה. הועדה מתכנסת פעם בחודש לפחות.
 
חברי הועדה:
ד"ר איריס אגמון- רמ"ח לימודי המזרח התיכון
פרופ' תומר בלומקין- רמ"ח כלכלה
פרופ' נירית בן אריה דבי- רמ"ח אמנויות
פרופ'  חגית בנבג'י- רמ"ח פילוסופיה
פרופ' ארנה בראון לבינסון- רמ"ח ניהול ויישוב סכסוכים
פרופ' איתן בר יוסף- רמ"ח ספרויות זרות ובלשנות
פרופ' חיים גולדפוס- רמ"ח מקרא ארכאולוגיה והמזרח הקדום
פרופ' רות ג'ינאו- ראש התכנית ללימודי אפריקה
פרופ' גארי דיימונד- רמ"ח פסיכולוגיה
ד"ר עמליה זיו- רמ"ח התכנית למגדר
גב' רחל זיכר- רמ"ח אנגלית כשפה זרה
פרופ' מוטי זלקין- רמ"ח הסטוריה של מדינת ישראל
פרופ' הלי זמורה- רמ"ח הסטוריה כללית
פרופ' אורן יפתחאל- רמ"ח לימודים רב תחומיים
ד"ר חביבה ישי- רמ"ח ספרות עברית
פרופ' גדעון כ"ץ- ראש המסלול ללימודי מדינת ישראל
פרופ' דורית לביא טובין- רמ"ח חינוך
פרופ' טל סבוראי- רמ"ח גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי
פרופ' דורית סגל אנגלצ'ין- רמ"ח עבודה סוציאלית
פרופ' שרון פרדו- רמ"ח פוליטיקה וממשל
פרופ' מייקל פריד- רמ"ח הוראת המדעים והטכנולוגיה
פרופ' רמי ריינר- רמ"ח מחשבת ישראל
פרופ' אורי רם- רמ"ח סוציולוגיה אנתרופולוגיה
ד"ר כריסטיאן שטאדל- רמ"ח לשון עברית
פרופ' עמית שכטר- רמ"ח תקשורת
 
רכזת הועדה: יפעת שמר
 
 
ועדת ההוראה עוסקת בכל הנוגע לתוכן, לתכנון ולמהלך ההוראה בלימודי התואר הראשון. היא דנה בהצעות לתוכניות לימודים ותקנונים חדשים ולפניה מובאות בקשות של סטודנטים בנושאים החורגים מן התקנות והתוכניות המאושרות ודורשים דיון מיוחד. כמו כן , מובאים בפניה ערעורים על החלטות שהתקבלו במחלקות או במזכירות הפקולטה.
 
 חברי הועדה:
פרופ' ארנה בראון-לבינסון – ניהול וישוב סכסוכים – יו"ר הועדה
ד"ר מיכל בר-אשר – מחשבת ישראל
ד"ר דניאלה טלמון-הלר – מזרח תיכון
ד"ר נעמה עצבה-פוריה – פסיכולוגיה
ד"ר אורן רגבי – כלכלה
 
מזכירת הועדה: גב' חוה ליידר
 
 
חברי הועדה:
ד"ר עאמר אבו קרן – כלכלה
ד"ר יעל בן-צבי – ספרויות זרות ובלשנות
ד"ר שרית הלמן – סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
ד"ר גידי נבו – ספרות עברית
ד"ר הללי פינסון – חינוך (יו"ר)
פרופ' חגי רם – לימודי המזרח התיכון
 
מזכירת הועדה: גב' עידית מזרחי
 
 
 חברי הועדה:
יו"ר הועדה : פרופ' רות ג'יניאו- היסטוריה כללית
                  פרופ' דורית לביא טובין- המחלקה לחינוך
                  פרופ' שמיר יונה - המחלקה למקרא, ארכיאולוגיה והמזרח הקדום
                  ד"ר אבי רובין - המחלקה ללימודי המזרח התיכון
                  ד"ר גל אריאלי - המחלקה לפוליטיקה וממשל
                  ד"ר ניר אביאלי - המחלקה לסוציולוגיה
                  ד"ר דניאל אונגר - המחלקה לאמנויות
                  ד"ר טל אייל - המחלקה לפסיכולוגיה
 
מזכירת הועדה: גב' יעל ניר 
 
 
 
הועדה דנה במגוון הנושאים הקשורים לתכנון ופיתוח הפקולטה כגון : הקמת יחידות חדשות, קביעת תוכניות חומש וכו'.