דלג לתוכן העמוד
המחלקה
לחינוך
הירשמו ללימודים להרשמה

מבנה הלימודים תשע"ז

 
 
מטרת הלימודים
הלימודים לתואר ראשון בחינוך נועדו להפגיש את התלמיד/ה עם יסודות המחשבה החינוכית, עם היבטי הלמידה וההוראה ועם הגורמים הפועלים במערכת החינוכית. לאחר ביסוס מושגי היסוד של נושאים אלה התלמידים יחשפו לנושאי חינוך מגוונים ויעמיקו בהבנת התהליכים החינוכיים ובדרכים להערכתם ולקידומם.
 
מבנה הלימודים
התוכנית מוצעת במסגרות הבאות:
א. תכנית מחלקה ראשית (80 נק"ז)
ב. תכנית דו-מחלקתית (54 נק"ז)
ג. תכנית מחלקה משנית 28 ) נק"ז)
 
בשנה"ל הראשונה מחוייבים כל הסטודנטים ללמוד בתוכנית דו מחלקתית (למעט הלומדים בתכנית חינוך כמחלקה משנית). הבחירה במסלול של חינוך כמחלקה ראשית תעשה רק בתום שנת הלימודים הראשונה.
 
הקורסים נלמדים על-פי שיטת הצבירה של נקודות זכות.
בתוכנית מצוינים שיעורי חובה מחלקתיים, שהם תנאי קדם לשמיעת חלק מהקורסים במחלקה.
רשימת קורסי הבחירה מפורטת במערכת השעות של המחלקה.
נוסף לדרישות המחלקה, על התלמיד/ה לעמוד בדרישות הפקולטה למדעי הרוח והחברה (ראה פרק הדן בדרישות הפקולטה).
 
 
חינוך כמחלקה ראשית (80 נק"ז)
תוכנית זו מיועדת לתלמידים המעוניינים להרחיב את לימודי החינוך במסגרת לימודי התואר הראשון. הרישום ללימודים במסלול זה נעשים לאחר סיום השנה הראשונה ללימודים במסלול דו חוגי.
התלמיד/ה בתוכנית המחלקה הראשית ישתתף/תשתתף בשעורי חינוך בהיקף של 80 נק"ז. הלומדים במסלול זה יידרשו ללמוד 28 נק"ז במחלקה אחרת (שתהווה מחלקה משנית)
 לאחר סיום חובות שנה א', רשאי תלמיד/ה, הרוצה בכך, ועומד בדרישות, להגיש מועמדות ללימודים בתוכנית מחלקה ראשית. התוכנית מוצעת לתלמידים בעלי ההישגים טובים ביותר בלימודי שנה א' (על-פי ממוצע משוקלל של כל קורסי החובה המצוינים בשנה א'). לאחר סיום חובות שנה א' רשאי התלמיד/ה להגיש בקשה על גבי טופס המופיע באתר המחלקה.
 
תלמיד הבוחר ללמוד במסלול זה יוכל/תוכל להתמקד באחד מהמסלולים הבאים:
א. פסיכולוגיה במערכת החינוכית
ב. מנהל חברה ומדיניות חינוך
ג. הוראה, למידה ותוכניות לימודים.
 
 התואר אותו מקבל/ת התלמיד/ה בסיום לימודיו/ה בתכנית מחלקה ראשית הוא "בוגר אוניברסיטה" במחלקה לחינוך בציון המסלול בו התמקד/ה.
לתלמידים בתוכנית ישנה עדיפות ברישום לסמינרים ולקורסי בחירה.
 
פירוט מבנה הלימודים
שנה א'
שעורי חובה:
מבוא לשיטות מחקר כמותיות בחינוך (שנתי) 6 נק"ז
 
חובה ללמוד את שלושת קורסי המבוא הנוספים.
יש לבחור שניים מתוך שלושת הקורסים הבאים, את הקורס השלישי ניתן ללמוד בשנה ב':
 
מבוא למחשבת החינוך (שנתי) 6 נק"ז
מבוא לפסיכולוגיה של החינוך (שנתי) 6 נק"ז
מבוא לסוציולוגיה של החינוך (שנתיי) 6 נק"ז
סה"כ 18 נק"ז
 
שנה ב'
שעורי חובה:
הקורס הנוסף מבין שלושת הקורסים הנ"ל
שלא נלמד בשנה א' (שנתי) 6 נק"ז
מבוא לשיטות מחקר איכותניות בחינוך (סמסטריאלי) 3 נק"ז
שיטות מחקר כמותיות בחינוך (סמסטריאלי) 3 נק"ז
 
סמינר 4 נק"ז
סה"כ 16 נק"ז
 
שנה ג'
שעורי חובה:
1 סמינרים (סמינר אחד במסלול הנלמד) (שנתי) 4 נק"ז
* 4 קורסי בחירה במסלול אותו בחרו,
מערכת החינוך בישראל סוגיות מרכזיות ונקודות מפנה (שנתי) 4 נק"ז
כל קורס שווה 4 נק"ז (שנתי) 16 נק"ז
סה"כ 24 נק"ז
 
את יתרת הנקודות רשאי הסטודנט ללמוד 22 נק"ז
בשנים א' ב' ג' מתוך רשימת קורסי הבחירה.
 
חינוך במסלול דו מחלקתי (54 נק"ז)
תוכנית זו מיועדת לתלמידים הלומדים במחלקה לחינוך ובמחלקה נוספת באוניברסיטה. התלמידים ילמדו 54 נק"ז במחלקה לחינוך ו-54 נק"ז במחלקה אחרת.
 
מבנה הלימודים **
שנה א'
שעורי חובה:
מבוא לשיטות מחקר כמותיות בחינוך (שנתי) 6 נק"ז
 
חובה ללמוד את שלושת קורסי המבוא הנוספים.
יש לבחור שניים מתוך שלושת הקורסים בשנה א', את הקורס השלישי ניתן ללמוד בשנה ב':
 
מבוא למחשבת החינוך (שנתי) 6 נק"ז
מבוא לפסיכולוגיה של החינוך (שנתי) 6 נק"ז
מבוא לסוציולוגיה של החינוך (שנתי) 6 נק"ז
קורס בחירה 1 (סמסטריאליי) 2 נק"ז
סה"כ 20 נק"ז
 
שנה ב'
שעורי חובה:
מבוא לשיטות מחקר איכותניות בחינוך (סמסטריאלי) 3 נק"ז
שיטות מחקר כמותיות בחינוך (סמסטריאלי) 3 נק"ז
קורס נוסף מבין שלושת הקורסים שלא נלמד בשנה א' 6 נק"ש
סה"כ 12 נק"ז
 
שנה ג'
שעורי חובה:
מערכת החינוך בישראל, סוגיות מרכזיות ונקודות מפנה (שנתי) 4 נק"ז
 
1 סמינר (שנתי) 4 נק"ז
 
סה"כ  8 נק"ז
קורסי בחירה 14 נק"ז
 
 
* תלמידים במסלול לפסיכולוגיה במערכת החינוך חייבים ללמוד את הקורסים הבאים: פסיכו' של ה אישיות, פסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה התפתחותית וקוגניציה בחינוך.
 
* תלמידים במסלול מנהל חייבים ללמוד את הקורס מבוא לסוציולוגיה של החינוך.
* תלמידים המעוניינים להמשיך לימודים לתואר שני – חייבים לבדוק את דרישות הקדם של התוכנית לה הם רוצים להציג את מועמדותם.
** סטודנטים הלומדים במסלול דו חוגי במחלקה לפסיכולוגיה ובמחלקה לחינוך ילמדו את הקורסים המתודולוגים הכמותיים (מבוא לשיטות מחקר כמותיות בחינוך; שיטות מחקר כמותיות בחינוך) כמו גם את קורסי הבחירה הפסיכולוגיים (חברתית, אישיות, התפתחותית) במסגרת המחלקה לפסיכולוגיה. את הקורסים: מבוא לפסיכולוגיה של החינוך, מבוא לסוציולוגיה של החינוך ומבוא לשיטות מחקר איכותניות ילמדו במחלקה לחינוך. את הנקודות לתואר ישלימו בקורסי בחירה.
*** סטודנטים הלומדים במסלול דו חוגי במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובמחלקה לחינוך ילמדו את הקורסים המתודולוגיים על פי החלוקה הבאה:
 
שנה א' -- מבוא לשיטות מחקר כמותיות בחינוך- ילמדו במחלקה לחינוך.
 
שיטות מחקר כמותיות ושיטות מחקר איכותניות ילמדו במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
 
  
חינוך כמחלקה משנית (28 נק"ז)
תוכנית זו מיועדת לתלמידים הבוחרים בתוכנית מחלקה ראשית במחלקה אחרת וגם לתלמידים הלומדים במסלול ללימודים כלליים במדעי הרוח והחברה. (ב.א. כללי). על התלמידים ללמוד את כל קורסי החובה של שנה א' (24 נק"ז) את יתרת הנקודות (4 נק"ז) ניתן לבחור מקורסי הבחירה של שנים א', ב'.
 
מבנה הלימודים
שנה א'
שעורי חובה:
מבוא לשיטות מחקר כמותיות בחינוך (שנתי) 6 נק"ז
 
חובה ללמוד את שלושת קורסי המבוא הנוספים. 
יש לבחור שניים מתוך שלושת הקורסים בשנה א', את הקורס השלישי ניתן ללמוד בשנה ב':
 
מבוא למחשבת החינוך (שנתי) 6 נק"ז
מבוא לפסיכולוגיה של החינוך (שנתי) 6 נק"ז
מבוא לסוציולוגיה של החינוך (שנתי) 6 נק"ז
קורס בחירה 1 (סמסטריאלי) 2 נק"ז
סה"כ 20 נק"ז
 
 
שנה ב'
קורסי בחירה מתוך רשימת הקורסים של שנה ב' (סמסטריאלי) 2 נק"ז
הקורס הנוסף מבין שלושת הקורסים שלא נלמד בשנה א' (שנתי) 6 נק"ז
 סה"כ 8 נק"ז
 
 
תנאי מעבר בכל התוכניות
1. תלמידים יוכלו לעבור משנה לשנה רק אם יקבלו ציון סופי של 70 לפחות בכל אחד מקורסי החובה.
2. תלמידים שנכשלו (קיבלו ציון סופי פחות מ- 70) פעמיים באותו קורס חובה, לא יוכלו להמשיך את לימודיהם במחלקה לחינוך.
3. מעבר משנה לשנה מחייב סיום כל קורסי החובה של השנה הקודמת בציון סופי 70 לפחות.
 
 
נהלים ודרישות בקורסים וסמינרים
4.1 נהלי קורסים וסמינרים
1. נוכחות התלמידים בקורס או בפגישות סמינר היא חובה, אלא אם נקבע אחרת ע"י המרצה. המרצה רשאי לבדוק את נוכחות התלמידים בשיעור. היעדרות בלתי מוצדקת ביותר מ-20% מהשעורים תגרור את הפסקת הלימודים של התלמיד/ה בקורס.
2. במידה ומדובר בקורס או סמינר שנתי תלמידים חייבים ללמוד את שני חלקי הקורס או הסמינר באותה שנת לימודים, הציון ידווח בסוף השנה לאחר מילוי כל מטלות הקורס .
3. תאריך אחרון להגשת עבודות או סמינרים הוא 30 בספטמבר של אותה שנה בה נלמד הקורס. שינוי מועד זה בסמכות ועדת ההוראה של המחלקה בלבד.
4. בעת הגשת עבודת סמינר או קורס על התלמידים להשאיר ברשותם עותק גיבוי ולקבל אישור הגשה ממזכירות המחלקה.
 
4.2 דרישות קורסים
1. ציון מעבר בבחינות הוא 56 . כשלון בבחינה תגרום הפסקת לימודים בקורס.
2. עבודת בית בקורס חובה שמשקלה 30% או יותר בחישוב הציון השנתי, תחשב כבחינה.
 
4.3 חזרה על קורסים
1. תלמידים שלא נכשלו בקורס אך רוצים לשפר את הציון על-ידי חזרה על קורס,
יוכלו לעשות זאת רק לגבי קורסי חובה (ולא לגבי קורסי בחירה או סמינרים).
2. תלמידים המבקשים לחזור על קורס חובה, יחזרו על הקורס במלואו ולא על חלק ממנו.
3. חזרה על קורס תהיה אך ורק בשנה עוקבת.
 
 
סיום חובות לב.א.
1. כדי לקבל תואר ב.א. מהמחלקה לחינוך על תלמידים העוברים מהמכללות בחסות אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ללמוד לפחות 1/3 מלימודי החינוך (18 נק"ז) במסגרת לימודי התואר הראשון של המחלקה לחינוך באוניברסיטה.
2. תלמידים המבקשים לסיים את חובותיהם לתואר ב.א. יודיעו על כך למזכירות המחלקה עד
ה- 31 בדצמבר של אותה שנה וימלאו את הטפסים המתאימים לכך.