כניסה
|
Ben-Gurion University of the Negev
Human Resources Division

הדרכה, לימודים והשתלמויות


המדור לגיוס ופיתוח עובדים ממונה על ארגון הדרכות והשתלמויות לעובדים במטרה להקנות ידע ומיומנויות
הנדרשים למילוי תפקידם. ההדרכה מותאמת לצורכי העובדים ונועדה להעניק כלים הולמים לביצוע התפקיד בהווה ובעתיד.
ההדרכה מתמקדת בשיפור יכולתם המקצועית של העובדים, בשיפור מיומנויות ניהוליות של בעלי תפקידים ניהוליים,
בשיפור מיומנויות בין-אישיות ובהדרכה לצרכי הכנת עתודה ניהולית.

עובדי הסגל המנהלי והטכני זכאים לקחת חלק במגוון מסגרות הדרכה הבאות:הצג הכל        הסתר הכלשומע חופשי

לימודים במסגרת "שומע חופשי" מאפשרים לעובדים, לאחר שנת עבודה, להשתתף בקורסים אקדמיים שלא במסגרת לימודים לתואר לצורך הרחבת ההשכלה. עובד במשרה מלאה זכאי ללמוד עד 4 שעות במסגרת שעות העבודה המקובלות (8:00-16:00) על חשבון מכסת שעות השתלמות בהסכם.


ניתן לקבל בסיום הקורס אישור על מספר שעות הנוכחות בקורס. במידה ומעוניינים שיכירו בקורס זה לצורך גמול השתלמות, יש לפנות לוועדת גמול השתלמות במשרד החינוך. חשוב לציין כי וועדת הגמול מחייבת לפחות 80% נוכחות בקורס. יש להקפיד בכל סיום שיעור להחתים את המרצה על גבי טופס הנוכחות בקורס.


רשימת הקורסים ל"שומע חופשי":

1.       את רשימת הקורסים הפתוחים לשומע חופשי ניתן למצוא באתר האוניברסיטה לקראת הרישום: הפקת מערכת שעות למחלקה

 

2.       עובד המעוניין להירשם לקורסים במסגרת "שומע חופשי" מתבקש לקבל אישור עקרוני מהממונה הישיר (תוכן הקורס, ימים ושעות בהם מתקיים הקורס וכו') טרם ביצוע רישום לקורס.

 

תקופת ותהליך הרישום:

חלון הזמן לרישום לקורסים נפתח כשבועיים לפני פתיחת הסמסטר ונסגר כשבועיים לאחר פתיחת הסמסטר. הקורסים המתאפשרים במסגרת "שומע חופשי" מוגדרים במערכת רישום לקורסים, ולכל אחד מהם מוגדר מספר משתתפים מוגבל. עם תום תקופת השינויים לא ניתן יהיה להירשם לקורסים ולהגיש בקשה באמצעות הטיס"ן.

טרם הרישום להלן מצגת הסבר על התהליך ומסכים נבחרים (מומלץ לראות בתצוגה של Show- לחיצה על F5)

תהליך הרישום :בטיס"ן יש למלא את הפרטים הרלוונטיים ולשלוח לאישור הממונה הישיר. הממונה הישיר יאשר וישלח את הטופס לאישור הממונה העקיף (במידה ומדובר בקורס/ים מתוך הפקולטה בה מועסק העובד, יישלח הטיס"ן גם לאישור המזכיר האקדמי). בתום התהליך יישלח הטופס באופן אוטומטי למדור גיוס ופיתוח עובדים.


 

לתשומת לבך – יש לרכז את כל הבקשות לקורסי "שומע חופשי" בטיס"ן אחד, ניתן להוסיף או להוריד קורסים על גבי אותה הבקשה המקורית.

 

לימודים לתואר

עובד במשרה מלאה זכאי ללמוד לימודים אקדמאיים, עד 4 שעות במסגרת שעות העבודה המקובלות ( 8:00-16:00 ) על חשבון שעות העבודה.
עובד הזכאי לאישור לימודים, יקבל 6 ימים בשנה לצורך בחינות אקדמאיות.
העובד המעוניין לקבל אישור לימודים יגיש טופס בקשה מקוון (טיס"ן) בצירוף תדפיס רישום קורסים. העובד יעביר את טופס הבקשה לאישור הממונים ולבסוף למדור גיוס ופיתוח עובדים
לקבלת אישור סופי. טופס בקשה ניתן להגיש עד סיום תקופת קישורים השינויים בכל סמסטר.


my comp.jpgטיסן - דיווח לימודים לתואר במסגרת שעות העבודה | מצגת הסבר על השיפור בטיסן דיווח לימודים לתוארהשתלמויות פנימיות

השתלמויות הפנימיות מאורגנות על ידי המדור לגיוס ופיתוח עובדים עפ"י צרכים פנים ארגוניים ונערכות עפ"י רוב בין כותלי האוניברסיטה.
מלבד השתלמויות יחידתית מקיים המדור לגיוס ופיתוח עובדים קורסים והשתלמויות להעשרת העובדים. קורסים אלו מתקיימים בשעות אחר הצהריים על חשבון זמנו של העובד, בהשתתפות ובמימון קרנות הידע ובעלות כספית סמלית של העובדים. קורסים אלו עוסקים במגוון רחב של נושאים ומפורטים אף הם בפעילות ההדרכה החודשית. עובד שאושר לו להשתתף בהשתלמות פנימית מחויב להיות נוכח בה 80% נוכחות לפחות על מנת להשתתף בקורס / השתלמות פנימית, על העובד למלא "טופס בקשה להשתלמות פנים-אוניברסיטאית" ולהעבירו, חתום על ידי הממונים, למדור לגיוס ופיתוח עובדים.


טופס בקשה ליציאה להשתלמות פנימית

השתלמויות חיצוניות

עובד המעוניין לצאת להשתלמות / קורס / כנס / יום עיון ימלא טופס בקשה ויצרף את תכנית ההשתלמות / הקורס / הכנס / יום העיון המפרט תכנים, מועדים ועלויות כספיות.
את הבקשה יש להעביר לאישור הממונה הישיר והעקיף ולצרף את המלצתם בדבר רלוונטיות ההשתלמות עבורו ונחיצותה לתפקידו.
היעדרות לצורך השתתפות בהשתלמות חיצונית תחושב ע"ח השתלמות בהסכם לעובדים שלזכותם המכסה. השתלמויות/קורסים למעלה מ- 40 שעות ו/או מעל 5 ימים ידונו במסגרת ועדת השתלמויות. הועדה מתכנסת אחת לחודש, מועדי הועדה מתפרסם באתר המדור ובחוזר משכורת.


my comp.jpgטיסן בקשה ליציאה להשתלמויות קצרות/ארוכות/ימי עיון/כנסים בתשלום.בקשה להשתלמות

קרן ידע

קרן ידע הוקמה על מנת לקדם את ההכשרה, ההשתלמות וההדרכה של העובדים המדורגים האקדמאיים, במגמה לסייע להם להרחיב אופקים, להעמיק דעת ולעדכן ידע. זאת, באמצעות ארגון השתלמויות ומתן מלגות השתלמות לעובדים.
על פי הסכם השכר של העובדים האקדמאים על המעסיקים החתומים על ההסכם, להפריש לקרן מדי חודש בחודשו, עבור כל עובד מדורג, סכומים בשיעור של 0.5% מהשכר הטבלאי ומתוספות השכר הנכללות לגימלה.


עובדים החברים בקרן ידע זכאים למלגות ולהטבות נוספות לפרטים ניתן להיכנס לקישורים הבאים:


 

    maya-bennet.jpg