דלג לתוכן העמוד
אגף
משאבי אנוש
הירשמו ללימודים להרשמה

להלן הקריטריונים לקבלת הלוואות לעובדי האוניברסיטה.
יש להגיש טופס בקשה מקורי (לא צילום ולא באמצעות פקס) כולל מסמכים רלוונטיים ללשכת סמנכ"ל משאבי אנוש עד ל- 20 לכל חודש.

כללי

א. זכאים לקבל הלוואות חברי סגל אקדמי בכיר, עובדים מנהליים וטכניים קבועים או עובדים מנהליים וטכניים ארעיים שעובדים שנה באוניברסיטה ובכוונת היחידה לחדש מינויים לפחות לשנה נוספת ובהיקף של לפחות חצי משרה. וכן עובדים המועסקים על חשבון תקציבי מחקר ומועסקים 3 שנים לפחות באוניברסיטה וברשותם חוזה לשנה נוספת במועד הגשת הבקשה להלוואה.
עובדים כנ"ל יצרפו מכתב מהממונה לגבי כוונות המשך העסקה.

ב. ההלוואות צמודות למדד המחירים לצרכן ואינן נושאות ריבית. ההצמדה מחושבת על היתרה לתשלום בכל חודש כשמדד שלילי אינו מקבל ביטוי בתחשיב. התשלומים החודשיים מנוכים מהמשכורת השוטפת.

ג. עובד לא יכול לקבל הלוואה כאשר יש לו יתרת חוב באותו סוג ההלוואה אותה הוא מבקש.

ד. בשום מקרה לא יכול לקבל עובד יותר מ- 37,000 ש"ח מכל הקרנות גם יחד ולא יכול לעבור יתרת חובו באותו הסכום.

ה. ועדת הלוואות תדון בבקשות בתחילת כל חודש. יש להעביר הבקשות עד ל- 20 לכל חודש.
טופסי בקשה להלוואות ניתן לקבל בלשכת סמנכ"ל למשאבי אנוש, במשרד עובדת רווחה, או באתר האינטרנט של מדור ארגון ושיטות.

ו. סכומי ההלוואות יועברו לחשבון הבנק אליו מועברת משכורתו של העובד

 1. הלוואה רגילה:

  א. עד 3,500ש"ח (החזר עד 18 חודשים) ללא הצגת קבלות.

  ב. עד 6,500 ש"ח (החזר עד 24 חודשים).

  זכאים עובדים שהיתה להם הוצאה לפחות בסכום הנ"ל וימציאו קבלות על כך, לא יאוחר מ- 3 חודשים מיום הרכישה.

  - עובד זכאי לקבל הלוואה אחת מקבוצה זו.  לא ניתן לקבל את שתי ההלוואות בו זמנית.

 2. הלוואה לאירוע משפחתי:

  עד 8,000 ש"ח (החזר עד 24 חודשים).

  ניתן לקבל הלוואה עבור אירוע משפחתי (ברית, בריתה, בר/בת מצווה, נישואין)
  זכאים עובדים שהיתה להם הוצאה בגין אירוע משפחתי מקרבה ראשונה וימציאו קבלות על כך לא יאוחר משלושה חודשים, מיום האירוע.

 3. הלוואה לריפוי שיניים או הוצאות רפואיות:

  עד 8,000 ש"ח (החזר עד 24 חודשים).

  זכאים עובדים שהמציאו קבלה על הוצאות טיפול רפואי לעצמם או לבן משפחה מקרבה ראשונה הנמצאים בחזקתם לא יאוחר מ- 3 חודשים מיום התשלום או הצעת מחיר לטיפול הרפואי תוך התחייבות להמציא קבלות תוך חודשיים מקבלת ההלוואה.

 4. הלוואות לדיור:

  עד 26,500 ש"ח (החזר עד 36 חודשים).

  זכאים עובדים שרוכשים או מחליפים דירה לעצמם באזור הנגב, תוך המצאת צילום חוזה רכישת הדירה בצרוף קבלות או פריסת תשלומים, או היתר בניה + קבלות במקרה של בניה.לא תינתן הלוואה לדיור עבור דירה שנרכשה בתקופה הגדולה מחצי שנה מיום הגשת הבקשה לועדה או שמועד מסירתה גדול מחצי שנה מיום הגשת הבקשה לועדה.
  מובהר כי ההלוואה לא מיועדת לרכישת דירה שנייה או לבן משפחה.

 5. הלוואה לשיפוצים:

   עד 13,000 ש"ח (החזר עד 30 חודשים).

  זכאים עובדים שהמציאו קבלות על שמם ו/או בן/בת זוג על שיפוצים בדירתם, לא יאוחר 3-מ חודשים מיום התשלום.

 6. הלוואות לרכישת רכב:

  עד 20,000 ש"ח (החזר עד 30 חודשים,שליש מההפרש בין הקניה למכירה).

  זכאי עובד שרכש רכב שמחירו מעל 60,000 ש"ח.
  עובד הרוכש רכב ראשון העולה פחות מ- 60,000 ש"ח זכאי 1/3-ל מערך הרכב.
  על עובד להמציא צילום טופס העברת בעלות או טופס הזמנת רכב חדש,. בצרוף קבלות ניתן להגיש בקשה להלוואה לרכב עד 3 חודשים מיום הרכישה.

  מובהר כי הרכב חייב להיות רשום על שם העובד.

לפרטים נוספים:

שירין מרציאנו , ראש לשכת סמנכ"ל משאבי אנוש
08-6461301/2 shirinm@bgu.ac.il