דלג לתוכן העמוד
קמפוס
ירוק
הירשמו ללימודים להרשמה

מיזמים סביבתיים-חברתיים באוניברסיטה ובקהילה

קול קורא

להגשת הצעות למיזם חברתי-סביבתי

באוניברסיטה ובקהילה

 

"אני ואתה נשנה את העולם"

אריק איינשטיין

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באמצעות המועצה הירוקה (המועצה המנהלת של "קמפוס ירוק"), מבקשת לעודד את הקשר בין האקדמיה לקהילה ולעודד יוזמות בקרב עובדיה ותלמידיה בתחום של איכות ושמירת הסביבה. האוניברסיטה רואה חשיבות רבה בפיתוח הסביבה באמצעות העלאת המודעות ותחושת האחריות הסביבתית על סדר היום הציבורי וקידום פעולות לשיפור ושימור איכות הסביבה ולקידום קיימות.

האוניברסיטה, באמצעות המועצה הירוקה, פונה לציבור העובדים והסטודנטים בבקשה להגיש הצעות למיזם חברתי-סביבתי ומציעה מענק כספי בסך של עד 2,500 ₪ למיזמים הזוכים.


מוזמנים להשתתף ולהגיש הצעות:

סטודנטים/יות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב במעמד "פעיל" לשנת הלימודים תשע"ז מכל המחלקות ותכניות הלימוד באוניברסיטה, ובלבד שהינם בעלי תעודת סטודנט תקפה. כן מוזמנים להשתתף עובדי האוניברסיטה.

את ההצעות ניתן להגיש בקבוצות ובלבד שמספר חברי הקבוצה לא יעלה על– 3 חברים.

 

מאפייני המיזם וכלליו:

  1. המיזם יהיה בתחום איכות הסביבה, שימור הסביבה, קיימות או חינוך לקיימות.
  2. הוצאה לפועל של המיזם תהיה בשנת תשע"ז אלא אם קיבל המציע אישור מן האוניברסיטה, מראש, לבצע המיזם מאוחר יותר.
  3. המיזם יבוצע באזור הנגב.
  4. כל מגישי ההצעה ידרשו לחתום על אישור בדבר ויתור על זכויות היוצרים בהצעתם, לטובת האוניברסיטה, ואישור כי לא הפרו זכויות יוצרים או זכויות אחרות בהצעתם.
  5. מובהר בזאת, כי האוניברסיטה לא תישא בהוצאות הכרוכות בהגשת ההצעות, לרבות הוצאות נסיעה, הדפסה, עריכה, הפקה או כל הוצאה אחרת, בין אם קיבלה האוניברסיטה את ההצעה ובין אם לאו.
 

בחינת ההצעות:

ועדת מיון שתמנה מועצת קמפוס ירוק תבחן את ההצעות על פי שיקול דעתה הבלעדי. בבחינת ההצעות ובחירת המיזמים הזוכים תתחשב ועדת המיון, בין היתר, בשיקולים הבאים:

                א. מידת הרלוונטיות לנושא ותרומת המיזם לאיכות הסביבה או לשימור הסביבה.

                ב. אופן שיתוף הקהילה בביצוע המיזם.

                ג. מידת היכולת של המציע להוציא את הרעיון אל הפועל וסיכויי ההצלחה של המיזם.

                ד. מקוריות הרעיון של המיזם.

1. בשלב ראשון הועדה תבחן את ההצעות שיוגשו לה, ותבחר את ההצעות שיעלו לשלב ההצגה (שלב ב') ככל שתהיינה כאלו. החלטת הועדה לגבי ההצעות שיעלו לשלב ב' תימסר בכתב למציעים על ידי נציג הועדה שיוסמך לכך.

2. בשלב ב' המציעים יתבקשו להציג את צוותם ואת עבודתם בפני הועדה. מתוכם תבחר הועדה את הזוכים. החלטת הועדה לגבי הזוכים ככל שאלה יהיו, תימסר בכתב לזוכים על ידי נציג הועדה שיוסמך לכך.

3. מועד הצגת המצגות 3.1.2017 משעה 10.00-13.00, אנא שריינו את התאריך.

 

היקף ותנאי התמיכה:

הצעות שתיבחרנה "כהצעה הזוכה" על פי החלטת ועדת המיון, ככל שתהיינה כאלה, תקבלנה מהאוניברסיטה סך שלא יעלה על 2,500 ₪ תמורת הוצאתו לפועל של המיזם. מחצית מסכום הזכייה תוענק לזוכים לאחר קבלת הודעת הזכייה והמחצית השנייה תוענק לקראת סוף שנת תשע"ז ותותנה בהגשת דו"ח מפורט על ידי הזוכה המציג את התקדמות המיזם.

מובהר בזאת, כי האוניברסיטה לא תישא בהוצאות הכרוכות בהפעלת המיזם, ככל שתהיינה כאלה, אלא אם נתבקשה לכך ואישרה זאת מראש ובכתב באמצעות נציג מטעמה. היה ועובד האוניברסיטה יזכה בפרס ינוכו מסכום הפרס מיסים כפי שיתחייב על פי דין.

מציע/ה שהמיזם שלו/ה יבחר יגיש פוסטר המתאר את המיזם במועד שיתבקש לכך על ידי האוניברסיטה ועל פי מפרט שיימסר על ידי האוניברסיטה. עלויות הדפסת הפוסטר יחולו על האוניברסיטה.


הגשת ההצעות:

את ההצעות יש להגיש לא יאוחר מיום 20.12.2016. בצורת מצגת בלבד [את בסיס המצגת עליו יש להגיש את ההצעות ניתן להוריד כאן>>] את המצגת יש לשלוח לדוא"ל: cgreen@bgu.ac.il. נא לציין בשורת הנושא במייל: "קול קורא דפ20122016".

במקביל יש להירשם למיזם כאן>>.

 

לבירורים ושאלות:

נא לפנות למר דור פרידמן, רכז ועדת חינוך וקהילה קמפוס ירוק, בדוא"ל:  cgreen@bgu.ac.il. נא לציין בשורת הנושא במייל: "קול קורא דפ20122016".

 

​בהצלחה!