מידע למתעניינים במסלול להשלמת תזה בפקולטה לניהול

הפקולטה לניהול מציעה מסלול להשלמת תזה לבעלי תואר שני ללא תזה השואפים להמשיך ללימודי תואר שלישי (דוקטורט) . מסלול זה אינו מקנה תואר שני נוסף .

מועמד רשאי להגיש בקשה לרישום למסלול השלמת תזה אם הוא עונה לקריטריונים הבאים:

 • בעל תואר שני של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב או תואר שקול ממוסד אקדמי מוכר אחר.
 • ממוצע הקורסים מעל 85.
 • קיבל את הסכמתו של איש סגל (בדרגת מרצה בכיר לפחות) מהפקולטה לניהול להנחותו.

מודגש כי תנאים אלה הינם תנאי סף לרישום ואינם מבטיחים קבלה למסלול השלמת תזה. החלטת הקבלה תיקבע על ידי ועדת מחקר של הפקולטה על פי כלל נתוני המועמד.

באתר הפקולטה מופיעה רשימה של סגל החוקרים בפקולטה לניהול לצורך בדיקת אפשרות הנחיה. לפני פניה לחברי סגל לבחינת אפשרות הנחיה יש לעיין בדפי האינטרנט של החוקרים על מנת לוודא את ההתאמה בין תחומי המחקר שלהם למחקר אותו מתכוון המועמד לבצע.

על המועמד לצרף את המסמכים הבאים:

 • גיליון ציונים של תואר ראשון + אישור מוסד הלימודים על מיקום יחסי בקרב המסיימים באותו תואר (מדרג).
 • גיליון ציונים של תואר שני + אישור מוסד הלימודים על מיקום יחסי בקרב המסיימים באותו תואר (מדרג).
 • תוצאות מבחן ה- GMAT או ה- GRE. כל חלקי המבחן לרבות החיבור יילקחו בחשבון. למי שמעוניין להתכונן לבחינת ה- GMAT, יש בספריה חומרי הכנה, לרבות ספרים אלקטרוניים שאפשר לקרוא אונליין במחשב מהבית. זאת בנוסף לספרי הכנה שיש בין היתר בצומת ספרים בקמפוס.
 • קורות חיים מעודכנים.
 • המלצות משני אנשי אקדמיה בעלי תואר שלישי, בעדיפות לאלה שהכירו את המועמד בהקשרים מחקריים (כגון כתיבת עבודת סמינר מחקרי).
 • הצהרת כוונות (Statement of purpose). הצהרת כוונות מקובלת הינה באורך של כ- 400-800  מילים. הצהרת הכוונות צריכה לפרט את הנושאים הבאים:

* תחומי העניין של המועמד וכיווני המחקר אותו הוא מעוניין לבצע במסגרת הדוקטורט.

* מהן הסיבות והמוטיבציה שמניעים את המועמד לבחור בלימודי דוקטורט בפקולטה לניהול באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

* יעדים שהמועמד שואף להשיג בטווח הארוך במישור המקצועי.

ניתן לצרף מסמכים רלבנטיים נוספים שיכולים להצביע על איכויות אקדמיות ומחקריות.

אופן הגשת מועמדות:

 • ניתן להירשם דרך האינטרנט באתר מידע למועמדים לתואר שני, לחיצה על "הרשמה לתואר שני". לחיצה על "תואר המבוקש – לא לתואר", בפקולטה לניהול ולשלוח את המסמכים המקוריים בדואר, כולל קורות חיים עם שם מנחה פוטנציאלי לעבודת המחקר.

כתובת האתר  http://in.bgu.ac.il/welcome/Pages/Rishum/harshama-MA.aspx.

 • המועד האחרון להגשת מועמדות לסמסטר א' הוא סוף חודש אוגוסט ולסמסטר ב' סוף חודש ינואר.

דרישות המסלול (קורסים, הצעת המחקר, הגשת תזה)

קורסים:

 • 2 קורסים מתודולוגיים (ללא נקודות זכות), הקורס "חקר שווקים" והקורס "שיטות מחקר במדעי ההתנהגות". קורסים אלה מיועדים לכל מי שמתעתד לקבל דוקטורט בניהול. הכשרת תלמידי מחקר בפקולטה לניהול הינה הכשרה כללית המיועדת לתת כלים למגוון עבודות מחקר ולא רק לצורך כתיבת הדוקטורט. נדרש לעבור קורסים אלה בציון של לפחות 85 בכל אחד מהם.
 • המנחה רשאי לדרוש השלמת קורסים נוספים. (במהלך הדוקטורט יידרשו קורסי ליבה נוספים בהתאם לרקע האקדמי של המועמד ובהתאם לכיווני המחקר).
 • ההרשמה לקורסים תתבצע באופן עצמאי. הנחיות תפורסמנה סמוך למועדי ההרשמה. חובה לבצע הרשמה לכל סמסטר עד לסיום עבודת המחקר והגשתה לשיפוט.

הצעת מחקר:

 1. לאחר מילוי דרישת הקורסים המתודולוגיים- ניתן להתחיל בגיבוש הצעת מחקר והגשתה לשיפוט בהתאם לכללי הכתיבה שמתפרסמים ב"שנתון הפקולטה" ובאישור המנחה. ההצעה תוגש לא יאוחר מתום 3 סמסטרים מתחילת הלימודים.
 2. הצעת המחקר תועבר לשיפוט של קורא נוסף ולאחר מכן תועבר לאישור סופי של יו"ר ועדת תלמידי מחקר.
 3. מזכירות הפקולטה תמסור הודעה בכתב על אישור הצעת המחקר, על ביצוע שינוי הסטאטוס ל"כתיבת עבודת מחקר" ועל הרשות להמשיך במחקר. 
 4.  במידה ולא תוגש הצעת מחקר במועד שנקבע לעיל, יידרש התלמיד להגיש דו"ח התקדמות ולצרף את התייחסות המנחה. ועדת תלמידי מחקר רשאית לשקול הפסקת לימודים בהתאם לנסיבות.  

סיום עבודת המחקר:

 • ככלל, עבודת המחקר וגיבושה לתזה בהיקף של מאסטר אמורה להסתיים תוך שנה ממועד אישור הצעת המחקר.
 • עם הגשת התזה, תמונה ועדת שופטים לקריאתה והערכתה.
 • לאחר שיסתיים תהליך השיפוט של התזה, תתקיים בחינת גמר.
 • במידה וסיים התלמיד את תהליך השיפוט ובחינת הגמר בהצלחה, יהיה רשאי להגיש מועמדות ללימודי דוקטורט.
 • מודגש בזאת כי הקבלה לדוקטורט איננה אוטומטית והיא כפופה לתנאי הקבלה של ועדת תלמידי מחקר בפקולטה ובי"ס קרייטמן לתלמידי מחקר.