​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​סגל אקדמי ותחומי מחקר/הנחיה
הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר

*מרצה בכיר

תואר

שם משפחהשם פרטי
מחלקה
תחומי מחקר/הנחיה
פרופ '

אוריאלינתימלונאות ותיירותתיירות, פנאי ותכנון עירוני היבטים סוציולוגיים
*ד"ר
אלןמוריה
ניהול מערכות בריאות
מדיניות בריאות, קבלת החלטות במדיניות, ניהול ומנהיגות במערכות בריאות, שימוש-יתר בשירותי בריאות​
*ד"ראפיקצביקהמנהל עסקיםסיכוני אשראי, נגזרים והנדסה פיננסיים, ניהול סיכונים וגידורם
ד"ראפרת טרייסטרדוריתניהולאגרסיביות בארגונים, כעס, ניהול בין-תרבותי, תפיסת זמן, יצירתיות
*ד"רבלחסןיניבמלונאות ותיירותתיירות כפרקטיקה חברתית, סוגיות פילוסופיות ופדגוגיות אודות לימודי תיירות ומלונאות, אידיאולוגיה ותיירות, חיפוש משמעות בתיירות, צליינות אוונגליסטית, השימוש בסמים בטיול
פרופ'בן-נוןגבריאלניהול מערכות בריאותכלכלת בריאות, מדיניות בריאות, מימון מערכות
פרופ' אמריטוסבר-אלרפאלמנהל ומדיניות ציבוריתפיתוח כלכלי אזורי, מדיניות מקרו-כלכלה, השלטון המקומי, בעיות אי שוויון כלכלי, ערי פיתוח, מיקום הפעילות הכלכלית, שיתוף פעולה אזורי
פרופ'בר-אלימיקימנהל עסקיםפסיכולוגיה של ביצוע אנושי בתחומים יישומיים שונים, כגון: ארגונים וספורט, קבלת החלטות, לחץ ושחיקה
פרופ'ברוךדודמנהל עסקיםניהול אסטרטגי, אסטרטגיה בינלאומית, ניהול ארגונים רב-לאומיים וניהול חברות שרותים מקצועיים, תחרות בזירה רב-לאומית
פרופ'ברקןרחלמנהל עסקיםקבלת החלטות, שינוי העדפות, השפעה של התנסות, שירות, כשלים שירותיים ושיקומם, אסטרטגיות שירותים
ד"ר
ברקןשרוןניהוללחץ ושחקיה, מוטיבציה בעבודה, ניהול משאבי אנוש, פיתוח קריירה
פרופ'גביוס-מדראילניתמנהל עסקיםהערכת שווי חברות, הערכת נכסים בלתי מוחשיים, רלוונטיות של מידע פיננסי ולא פיננסי בחברות היי-טק, ניהול רווחים והונאות פיננסיות,
פרופ'גולדברגאבישיניהול מערכות בריאותמדיניות בריאות, רפואה צבאית, רפואת אסונות, ארגון וניהול מערך שירותי הרפואה, רפואה אמבולטורית, קופות חולים, רפואת חירום, הלקוח במערכת הבריאות
פרופ' אמריטוסגדרוןבנימיןמנהל עסקיםמגזר שלישי, יזמות חברתית, ניהול מלכ"רים,
פרופ'גרינברגדןניהול מערכות בריאותהערכת טכנולוגיות במערכת הבריאות, ניתוחי עלות-יעילות ותועלת-עלות, אימוץ והטמעה של טכנולוגיות רפואיות, קבלת החלטות ברפואה
פרופ' אמריטוסדבירדבניהולניהול פרויקטים, ניהול טכנולוגיה, יזמות טכנולוגית, העברה והמרה של טכנולוגיה, חדשנות טכנולוגית,
פרופ'דוידוביץ'נדבניהול מערכות בריאותאפידמיולוגיה ובריאות ציבור, מדיניות בריאות, בריאות והגירה, אפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות, מדיניות חיסונים, בריאות וסביבה, ניהול קונפליקטים ומשא ומתן במערכת הבריאות
פרופ' אמריטוסדרוריעמוסמנהל עסקיםדפוסי התנהגות ארגונית, קונפליקטים בניהול, פוליטיקה וכוח בניהול, ניהול רושם
פרופ'האוזרשמואלמנהל עסקיםשיטות מסחר, פיקוח על שוק ההון, ניתוח ניירות ערך, אתיקה והשקעות, מכשירים פיננסיים נגזרים
*ד"רהרןאוריאל​ניהולשיפוט וקבלת החלטות, אתיקה בניהול, דינמיקות תחרותיות
*ד"רון-דייקדינהניהול מערכות בריאותמוטיבציה בעבודה, ערכים והקשר שלהם למוטיבציה, מתן משוב והשפעתו על ביצועי עובדים, מנהיגות ומוטיבציה
פרופ'זיידמן
נוריתמנהל עסקיםתקשורת והעברת ידע בסביבה בינלאומית, צוותים גלובליים, רוחניות בארגונים, תקשורת בין-תרבותית בעסקים, העידן החדש, ניהול משווה הודו-ישראל
פרופ'חורבטוביהניהול מערכות בריאותמדיניות וניהול מערכות בריאות, ניתוח מגמות בחקיקה והשפעתן על מדיניות בריאות: השפעת מערכת המשפט על אופן הניהול של ארגוני בריאות: מיצוי זכויות מבוטחים בשירותי בריאות: רגולציה של ביטוחי בריאות פרטיים בישראל: התמודדות עם אי השוויון במערכת הבריאות בישראל ועוד
*ד"ריובלפנימנהל ומדיניות ציבוריתקבלת החלטות ושיטות בחירה, בחירה רציונאלית, מנהל ציבורי, סטטיסטיקה ושיטות מחקר, חקר רשויות מקומיות, ניהול של מוסדות ציבור, ניהול אסטרטגי במגזר הציבורי, קבלת החלטות, מחקרי בחירות וסקרי דעת קהל
פרופ'יוסףרמימנהל עסקיםפנסיה, אקטואריה, ביטוחי חיים, גמל ומימון
פרופ' בדימוסכהןאליניהולשיווק והעדפות צרכנים בתחום המזון, יין, שמן זית, תיירות יין, תרבות צריכת יין ומזון בתרבויות שונות, קיימות בתחום המזון
ד"רכהן-קנראיריסמנהל עסקיםמנהיגות מעוררת השראה, ניהול השינוי, הערכת עובדים 360
*ד"רכץחגימנהל עסקיםמגזר שלישי (עמותות, מלכ"רים, ארגוני התנדבות חברה אזרחית בישראל וחברה אזרחית גלובלית (ארגונים לא ממשלתיים, ארגונים בינלאומיים
*ד"רלהבירוןמנהל עסקיםמימון התנהגותי, מימון ניסויי, מימון אישי וקבלת החלטות באי ודאות
פרופ'לוונגרטעודדמנהל עסקיםהשפעת מחיר על החלטות צרכנים, פילוח שווקים, מיצוב מוצרים, אומדן נתחי שוק ומידע אבחוני, השפעת אינפורמציה על תהליכי בחירה, יישום שיטות סטטיסטיות
פרופ'קידר-לויחייםניהולבועות בשווקים פיננסיים, תמחור מניות, אנומליות בשוק ההון, השפעות דמוגרפיות על שווי מניות, נזילות ומסחר בשווקים הפיננסיים, תמחור נכסים יזמות טכנולוגית
פרופ'
לוריאיותםניהולאתיקה יישומית: אתיקה בעסקים, אחריות תאגידית, אתיקה מקצועית, אתיקה בספורט, אתיקה ותיאוריות ערכים, פילוסופיה חברתית ופוליטית, פילוסופיה בספורט
ד"רליסקאלוןניהולמנהיגות גלובלית, ניהול בין תרבותי, קבוצות רב תרבותיות, התפתחות של מנהיגות, מוטיבציה להנהיג
ד"רמורבינסקיקוביניהול
התנהגות צרכנים, שיפוט וקבלת החלטות, כלכלה התנהגותית
*ד"רמורן-​סובולסימוןניהולניהול משא ומתן, שיפוט וקבלת החלטות, היבטים התנהגותיים של קבלת החלטות וניהול משא ומתן
פרופ'מלולמיקימנהל ומדיניות ציבוריתמדיניות כלכלית, אי שוויון ,שכר מינימום ,צמיחה ,פיתוח כלכלת הנגב, מימון ציבורי, הערכת פרויקטים ציבוריים
*ד"רסימון-תובלצחיתניהול מערכות בריאותכלכלת בריאות, דפוסי צריכת שירותי בריאות היענות חולים לטיפול רפואי- העדפות ותמריצים, שיעור השתתפות בתשלום, נכונות לתשלום (WTP), הערכת כדאיות כלכלית של שירותי בריאות
ד"רסלגניק-שושןגאלהמנהל עסקיםקרנות נאמנות וקרנות גידור, התנהגות משקיעים ואנומליות בשווקי הון
פרופ'עזרעופרמנהל עסקיםכלכלה התנהגותית, כלכלה ניסויית, ארגון תעשייתי, אסטרטגיה תחרותית, אסטרטגיה, ארגון תעשייתי, ניתוח תחרות בין פירמות, כלכלה התנהגותית וכלכלה ניסויית
*ד"רפדר-בוביספאולהניהול מערכות בריאותניהול ומדיניות של ארגוני בריאות, השפעת מדיניות בריאות ברמות המיקרו, המזו והמקרו-חברתיות וסוגיות של משאבי אנוש בתחום הרפואה
*ד"רפוקסגליהמלונאות ותיירותתיירות הפנאי והנופש ודפוסי הצריכה של תיירים, שיווק וניהול שירותים, שיווק מלונאות ותיירות, תפיסות סיכון
פרופ'פוריהיניבמלונאות ותיירותתיירות באתרי מורשת, חקר שווקים בתיירות, החוויה התיירותית עבור אוכלוסיות מיוחדות
פרופ' אמריטוספליסקיןיוסףניהול מערכות בריאותניהול ממוקד במוסדות בריאות, ניתוחי עלות-יעילות, הערכת טכנולוגיה, קבלת החלטות
פרופ' אמריטוספרנקלדוד א.מנהל עסקיםדיני עבודה, משפט ציבורי, משפט רפואי
פרופ' אמריטוסצ'רניחובסקידבניהול מערכות בריאותמימון וארגון מערכות בריאות, ביזור מערכות בריאות,Social Health Insurance
פרופ'קלץפיירMBA במנהיגות חברתיתאתיקה בעסקים, מחויבות חברתית, אסטרטגיות של קרנות, מנהיגות חברתית
*ד"ררוביןאופירמנהל ומדיניות ציבוריתמדיניות אנרגיה ואיכות סביבה, אימוץ טכנולוגיות של אנרגיות מתחדשות, כלכלה חקלאית וניהול משאבי טבע
*ד"ררוזנבויםמוסיניהולשוק ההון, מימון התנהגותי, הערכת שווי פרויקטים, פיתוח כלכלי, תמריצים כלכליים למשיכת חברות
ד"ר בדימוסרוזנפלדאהרןניהולממשל תאגידי, מיזוגים ורכישות, שינויי שליטה בחברות, גיוס הון, שיווק, חדשנות, הי-טק ואקזיטים, פיתוח מוצרים חדשים, אסטרטגיה שיווקית, אסטרטגיה עסקית 
*ד"ררוזנצוויגסתוניהולניהול תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים חדשים, אסטרטגיה עסקית ושיווקית
פרופ' 
רייכלאריהמלונאות ותיירותשיווק שירותים ((כולל שיווק והתנהגות צרכנים בתיירות ומלונאות), מלונאות ותיירות, אסטרטגיות בניהול, אתיקה עסקית
*ד"ררימרהילהניהולשיווק - התנהגות צרכנים: השפעות רגשיות והשפעות "לא מודעות" על התנהגות הצרכן
*ד"רשורעמוסניהולהתנהגות ארגונית, השפעה חברתית והיחס שבין הפרט לבין הארגון, הבדלי מגדר והשפעת תחרות על אינדיבידואלים ועל קבוצות
פרופ' בדימוסשורץדפנהמנהל עסקיםפיתוח כלכלי, פיתוח כלכלי אזורי ומקומי, יזמות עסקית, חדשנות ויזמות טכנולוגית , עסקים בינוניים וקטנים, פתוח כלכלי אזורי ומקומי, תעשיית היי-טק, חברות הזנק, כלכלת ידע
*ד"רשניאמירמלונאות ותיירותאתיקה בענפי התיירות והאירוח, איכות החיים של מקומיים ביעדי תיירות, סוגיות עכשוויות בשיווק תיירות
*ד"רשפיראדניאלמנהל עסקיםשיווק, אימוץ מוצרים חדשים, מודלים מתמטיים​