כניסה
|
Ben-Gurion University of the Negev
Executive Committee

תפקידי הועד המנהל וסמכויותיו - ​מתוך החוקה והתקנון הכללי:

"הועד המנהל יפקח על ניהול האוניברסיטה, ענייניה ונכסיה, יתווה את מדיניותה ויקבע את האסטרטגיה להשגת יעדיה,
בכפוף לסמכויות חבר הנאמנים. כמו כן, בידיו הפיקוח על המבנה הארגוני-תאגידי של האוניברסיטה.

סמכויותיו ותפקידיו של הועד המנהל קבועים בתקנון הכללי. בין היתר, יהיה הועד המנהל מוסמך למנות נשיא ולהעבירו מהכהונה, בכפוף לאשרור חבר הנאמנים; לפקח על אופן פעילותו של הנשיא ומילוי תפקידו; לקבוע חוקת האוניברסיטה ותקנונה ולאשר את השינויים בהם, בכפוף לאשרור חבר הנאמנים; לאשר דו"חות כספיים, בכפוף לאשרור חבר הנאמנים; לאשר תקציבי האוניברסיטה; לאשר הקמת גופים אקדמיים, ביטולם ושינויים בהם; לאשר תוכניות הפיתוח של האוניברסיטה; לאשר כללים למינוי נושאי תפקידים מרכזיים בדרגים שמתחת לנשיא (למעט הרקטור והדיקנים אשמר מינויים ייעשה בהתאם לתקנון הכללי והתקנון האקדמי); לקבוע תנאי העבודה והשכר של נושאי המשרה השכירים והעובדים בתאגיד; למנות מורשי חתימה; למנות רואי חשבון ואת מבקר המוסד; וכן תהיה לו רשות למנות ועדה מנהלת שתפעל מטעמו, בגבולות סמכויותיו."

פרוטוקולים

ניתן לקבל פרוטוקולים קודמים
ממזכירת הועד המנהל.
נא לשלוח בקשה במייל
לדלית dalits@bgu.ac.il