אל: ציבור הסטודנטים בפקולטה למדעי ההנדסה, 


שלום רב, 

להלן תאריכים לבחינות מועד מיוחד - סמסטר ב' תשע"ט 2/2019. 


יש לבדוק את תאריך הבחינה לפי מספר הקורס, כפי שמופיע בתדפיס הרישום לקורסים!

רשימת התאריכים שלהלן מתעדכנת מדי יום. ניתן למיין את רשימת הבחינות על פי מספר קורס, שם קורס, תאריך בחינה ותאריך פרסום- ע"י לחיצה על כותרות העמודות. 

פרטי מקום ושעת הבחינה יפורסמו בסמוך למועד הבחינה. המידע מתפרסם באתר האוניברסיטה -> לסטודנטים -> שירות מידע מנהל תלמידים -> מידע אקדמי -> מידע על בחינות.  

בקורסים של הפקולטה למדעי ההנדסה, המתחילים בספרה 3, תאריך בחינת מועד מיוחד יפורסם לאחר בחינת מועד ב' ולאחר אישור בקשות לקיום בחינת מועד מיוחד בקורס. 

סטודנט/ית שהגיש/ה בקשה להיבחן והחליט/ה שאינו/ה מעוניין/ת לממש את זכותו/ה להיבחן בבחינת מועד מיוחד שתואמה עבורו/ה, מתבקש/ת להודיע על כך בהודעת דוא"ל לרכזת לענייני סטודנטים המטפלת במחלקתו/ה, עד 120 שעות לפני הבחינה (5 ימים)

לתשומת ליבכם, לפי נוהל בחינות אוניברסיטאי סטודנט/ית שנרשם/ה לבחינה, לא ניגש/ה ולא הודיע/ה על ביטול השתתפותו/ה כמתבקש לעיל, יחויב/תחויב בדמי טיפול מיוחד.​

במידה ויש חפיפה בין בחינת מועד מיוחד של סמסטר ב' לבין בוחן בקורסי קיץ, יש להיבחן בבחינת מועד מיוחד של סמסטר ב'. 

במידה ויש חוסר תיאום בין תאריך הבחינה המופיע להלן לבין התאריך המופיע באתר האוניברס​יטה, נא להודיע על כך לרכזת בחינות במזכירות הפקולטה.

תאריכי בחינות מועד מיוחד בקורסי בחירה במדעי הרוח - יש להתעדכן במזכירות המחלקה במדעי הרוח או בקיוסק המידע לבחינות.
​​

בברכת הצלחה בבחינות, 
מירי דוידי, 
רכזת בחינות 

מזכירות הפקולטה למדעי ההנדסה.

​​