Skip to content
The
Nano-Fabrication Center
נוהל הזמנת ציוד

1. זימון שעות עבודה הינה באחריות הסטודנט ובידיעת ובתיאום עם המנחה.

2. הזמנת מכשיר הינו אישי בלבד, לא ניתן להזמין מכשיר לצד שלישי.

3. כל כניסה/פעילות בחדר הנקי כפופה להזמנה מראש. אורח/מתלווה שאינו משתמש מורשה יכול לבקש מראש אישור כניסה ע"י שליחת מייל.

4. שעות העבודה שהוזמנו, הן שעות העבודה שיחויבו בפועל.

5. לא ניתן לבטל הזמנת מכשיר פחות מ-24 שעות ממועד העבודה המוזמנת (ניתן להחליף בתאום ובאישור באימייל ממרכז הננו פבריקציה).

6. ניתן להזמין רק מכשיר עליו ניתנה הסמכה מלאה ממרכז הננו-פבריקציה. 

7. עבודה בלילה היא למורשים בלבד. אין עבודת לילה ביחידים.

8. נוהל הזמנת ציוד אובר נייט ללא חיוב
a. לא ניתן לשריון, על בסיס מקום פנוי. ההזמנה תתבצע ביום העבודה.
b. התחלת העבודה לא יואחר מתשע בבוקר. 
 
9. בתהליכי ליתוגרפיה יש להזמין את כל הציוד שנדרש לתהליך. החיוב יהיה על מכשיר הליתוגרפיה.

10. אני מתחייב שקראתי והבנתי את כל הרשום בקובץ: Cleanroom Work Protocol