אתר אבטחת מידע לרפרנטים

 אתר זה הוא טכני בעיקרו ונועד לרפרנטים.
באתר זה יתוספו חדשות ואירועים הקשורים לאנשי המחשוב המחלקתיים ועדכונים מהעולם.