דלג לתוכן העמוד

תקנון הפסקת לימודים וביטול הרשמה

סטודנט חדש  או סטודנט שחזר מחופשה ששילם את המקדמה על חשבון שכר הלימוד לשנה"ל  תשע"ח ומסיבות  כלשהן החליט לבטל את הרשמתו, יודיע בכתב, (במכתב רשום או בפקס) למדור רישום,  באמצעות "טופס ביטול הרשמה", הכלול בידיעון למועמדים עד 15.8.2017 ולאחר מכן  למזכירות הפקולטה.

סטודנטים חדשים/מועמדים

 

גובה החיוב

מועד ההודעה למסלול המיוחד (סמסמטר א')

 

מועד ההודעה למסלול הרגיל (סמסמטר ב')

 

החזר כל התשלומים

עד 15.08.2017

עד 31.12.2017

חיוב מחצית המקדמה

16.08.2017-15.09.2017

27.01.2018-01.01.2018

חיוב במלוא המקדמה

16.09.2017
ועד תום תקופת השינויים

28.01.2018
ועד תום תקופת השינויים

חיוב במלוא שכה"ל לסמסטר**

מתום תקופת השינויים ועד סוף הסמסטר

 

 

מתום תקופת השינווים ועד סוף הסמסטר

* כולל תלמידים ותיקים שמתקבלים למחלקה חדשה, או לתואר חדש.
** מועמדים שמועד התשלום שלהם (עפ"י הודעת הקבלה ממדור רישום) חל לאחר 15.8.2017 או לאחר 31.12.2017 לסמסטר ב' והודיעו על ביטול הרשמתם עד המועד האחרון לתשלום המצויין בהודעת הקבלה יזוכו במלוא המקדמה.
מועמדים שיבטלו הרשמתם שבועיים מהמועד האחרון שנקבע בהודעת הקבלה– יחוייבו במחצית המקדמה.
מועמדים שייבטלו הרשמתם לאחר שבועיים מתאריך התשלום האחרון בהודעת הקבלה– יחוייבו במלוא המקדמה

 
  • החזר המקדמה יתבצע תוך 45 ימי עבודה מיום הבקשה, ישירות לחשבון הבנק של המועמד/ת.

 

 

סטודנטים ממשיכים

סטודנט ממשיך (שממשיך את לימודיו ברצף משנה קודמת) ששילם את המקדמה על חשבון שכר הלימוד ומבקש חופשה  או הפסקת לימודים , יודיע על כך,  בכתב (במכתב רשום או בפקס) למזכירות הפקולטה בה הוא לומד. הודעה על ביטול לימודים בכל מועד שהוא , גוררת בדיקה מחודשת של הזכאות למלגות שבהן זוכה חשבונו של הסטודנט באותה שנה/סימסטר.

 

גובה החיוב

מועד ההודעה לסמסטר א' - סתיו

החזר כל התשלומים

עד   30.9.2017

חיוב מחצית המקדמה

מ - 01.10.2017 ועד פתיחת הסמסטר
(22.10.2017)

חיוב במלוא המקדמה

מפתיחת הסמסטר ועד תום תקופת השינויים
(22.10.2017- 05.11.2017)

חיוב במלוא שכה"ל לסמסטר

מתום תקופת השינויים ועד סוף הסמסטר
(06.11.2017- 20.01.2018)

 
 
 

גובה החיוב

מועד ההודעה לסמסטר ב' - אביב

חיוב במלוא המקדמה

מפתיחת הסמסטר ועד תום תקופת השינויים
(05.03.2018- 18.03.2018)

חיוב במלוא שכה"ל לסמסטר

מתום תקופת השינויים ועד סוף הסמסטר
(18.03.2018- 22.06.2018)

מועד ההודעה לסמסטר ג' - קיץ - תאריכים מדויקים יפורסמו לקראת פתיחת סמסמטר קיץ

 

כללי ביטול הרשמה ותשלום שכר-הלימוד בקיץ:

 סטודנט המבטל הרשמתו לקורסים במהלך תקופת הרישום (תפורסם לקראת פתיחת סמסטר קיץ)  - לא יחויב בתשלום שכר הלימוד.

סטודנט שיבטל הרשמתו לאחר מועדי הרישום  ועד למועד השינויים (כולל), יחויב בתשלום של 40% מסה"כ הקורסים בסמסטר קיץ.

לדוגמא: סטודנט המבטל קורס של 4 נק"ז, יחויב על פי הנוסחה הבאה:

4 נק"ז*5% משכה"ל שנתי מלא 13,603 שכה"ל שנתי = 2,720.60 ש"ח כפול 40%. סה"כ לתשלום = 1088.24 ש"ח . 

  • סטודנט שיבטל הרשמתו לאחר תקופת השינויים - יחוייב במלוא שכר- הלימוד של סמסטר קיץ בהתאם לקורסים אליהם נרשם.

  • במידה וקורס הקיץ בתשלום יבוטל ביוזמת האוניברסיטה, יבוטלו חיובי שכר-הלימוד בהתאם.

  • סטודנט אשר יבטל הרשמתו לקורס לאחר מועדי הרישום, עקב קבלת ציון עובר במבחן באותו מקצוע בסמסטר ב', יהיה פטור מתשלום שכר-הלימוד בגין הקורס הנדון.

 

תקנון הפסקת לימודים וביטול הרשמה מתייחס לכל רמות התארים ולימודי תעודה (לא כולל תלמידי לימודים קדם אקדמיים).

 

הבהרות לחיוב שכ"ל בגין הפסקת לימודים:

1. סטודנט שלא הודיע על הפסקת לימודיו בהתאם למועדים המפורסמים לעיל, יחוייב בשכ"ל גם אם בפועל לא השתתף בשיעורים.
2. הודעה על הפסקת לימודים בכל מועד שהוא גוררת בעקבותיה ביטול אוטומטי של המלגה שבה זוכה חשבונו של הסטודנט באותה שנה.
לפיכך הביטול עשוי ליצור חוב כספי לאוניברסיטה.
3. סטודנט שקיבל אישור מיוחד להתחיל לימודים כ"תלמיד על תנאי" ולא עמד בתנאי, הפקולטה תפסיק את לימודיו,
והוא יחוייב בשכ"ל לפי נוהל הפסקת לימודים. המועד הקבוע לגביו יהיה מועד החלטת הפקולטה על הפסקת הלימודים
4. סטודנט שלימודיו הופסקו לפי הוראת ועדת משמעת יחוייב לפי תאריך הפסקת הלימודים, 
שהיה יום מתן פסק הדין בוועדת המשמעת או מועד תחילת ההרחקה/פסילה,המאוחר מבין השניים.
5. סטודנט שהתקבל ו/או נרשם באיחור יחולו עליו כללי הביטול המפורסמים בטבלאות לעיל.

 

ביטול הרשמה/הפסקת לימודים לסטודנטים הלומדים בתכניות מיוחדות (פרוייקט מנהלים במנהל עסקים)

סמסטר קיץ תשע"ז

סטודנטים חדשים/מועמדים

עד 01.06.2017- החזר מלוא המקדמה

מה- 02.06.2017 ועד 16.06.2017- החזר מחצית המקדמה

מפתיחת הסמסטר 18.06.2017 ועד ה-02.07.2017- חיוב במלוא המקדמה

מה-03.07.2017- חיוב במלוא הסמסטר

 סטודנטים ותיקים/פעילים

מפתיחת הסמסטר ועד תום תקופת השינויים (18.06.2017-02.07.2017) - חיוב במלוא המקדמה

מתום תקופת השינויים ועד סוף הסמסטר (03.07.2017-08.09.2017) - חיוב במלוא שכה"ל לסמסטר.

 

סמסטר א' תשע

התקנון זהה לתקנון של כלל הסטודנטים

 

סמסטר ב' תשע"ח

סטודנטים ותיקים/פעילים

מפתיחת הסמסטר ועד תום תקופת השינוים (16.02.2018- 04.02.2018) - חיוב מלוא המקדמה

מתום תקופת השינויים ועד סוף הסמסטר (17.02.2018- 25.05.2018) - חיוב מלוא שכה"ל לסמסטר

 

סמסטר קיץ תשע"ח

סטודנטים חדשים/מועמדים

עד ה - 31.05.2018- החזר מלוא המקדמה

מה - 01.06.2018 ועד ה- 15.06.2018 החזר מחצית המקדמה

מפתיחת הסמסטר 17.06.2018 ועד ה- 01.07.2018 חיוב מלוא המקדמה

מה 02.07.2018 חיוב מלוא הסמסטר

 

סטודנטים ותיקים/פעילים

מפתיחת הסמסטר ועד תום תקופת השינויים (17.06.2018 - 01.07.2018 ) חיוב מלוא המקדמה

מתום תקופת שינויים ועד סוף הסמסטר (02.07.2018- 07.09.2018 ) חיוב מלוא שכה"ל לסמסטר.